Vet-tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2007/202/EF av 27. mars om endring av tillegg B til vedlegg XII til tiltredelsestraktaten av 2003 når det gjelder visse virksomheter i kjøtt-, fiske-, og melk og melkeproduktsektoren i Polen...

Commission Decision of 27 March 2007 amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat, fish and milk sectors in Poland ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

28.04.2008: Rettsaktens status er endret. Tidsfrist er utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten gjelder overgangsordninger for nye medlemsstater i EU. De nye medlemsstatene ble gitt overgangsordninger for at landenes virksomheter skulle få tid til å tilpasse seg EUs hygienelovgivning. Virksomhetene oppført i vedlegget oppfyller ikke kravene i EUs hygienelovgivning, men kan i et begrenset tidsrom produsere næringsmidler for det nasjonale markedet. Noen virksomheter er strøket fordi de nå oppfyller EUs hygienelovgivning, og kan dermed omsette sine produkter i EU. Andre virksomheter har opphørt med de aktivitetene som overgangsperioden gjaldt for, og er dermed strøket av listen.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/202/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2007
Frist returnering standardskjema: 11.05.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen