Bagasjesikringsutstyr

BESKYTTELSE AV PERSONER I KJØRETØY I FORBINDELSE MED BAGASJEFORSKYVNING...

Council Decision 2007/160/EF of 22 February 2007 on the position of the Community in relation to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the approval of partitioning systems to protect passengers against displaced luggage, supplied as non original vehi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rådsbeslutningen er fattet 22. februar 2007 og skal behandles i EØS/EFTA-statene.

I forbindelse med vedtagelse av tilsvarende beslutninger har det blitt sendt brev fra Samferdselsdepartementet til Utenriksdepartementet vedrørende spørsmål om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rådsbeslutninger om FN-regulativer. Blant annet på bakgrunn av svaret fra UD konkluderte SD med at vi skal ta Rådsbeslutningene inn i EØS-avtalen. SD finner det i den forbindelse hensiktsmessig å gå inn for at det i fortalen til aktuelle EØS-komitebeslutninger tas inn en merknad om forholdet mellom EØS-avtalen og FN/ECE-beslutningene. Dette gjelder likevel ikke nærværende beslutning, jf. konstateringen av ikke EØS-relevans under "vurdering".   

Rådet har under henvisning til blant annet Rådets avgjørelse 98/836/EF om tiltredelse av 1958-avtalen under UNECE, besluttet å akseptere forslaget fra FN/ECE om regulativ vedrørende oppdelingsanordninger for bagasje for beskyttelse av personer i kjøretøy. Dette er utstyr som er beregnet for ettermontering, og inngår derfor ikke i typegodkjenning av kjøretøyet. I tilegg til økt sikkerhet vil dette være et bidrag til å harmonisere bestemmelsene mellom landene.

Vurdering

Nærværede rådsbeslutning anses imidlertid ikke for EØS-relevant, da Rådet bare godkjenner utkast til FN/ECE-regulativ om beskyttelse av personer i forbindelse med forskyvning av baggasje og forplikter Kommisjonen - som representant for Felleskapet - til å stemme for dette utkastet, samt slår fast at det (ennå ikke vedtatte) FN/ECE-regulativet ikke skal bli en del av Felleskapets typegodkjenningsordning.  

Andre opplysninger

Artikkel 2 i beslutningen har ikke materiell betydning for Norge da denne regulererer forhold mellom EF og FN/ECE.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)112
Rettsaktnr.: 2007/160/EF
Basis rettsaktnr.: 1997/836/EF
Celexnr.: 32007D0160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2007
Frist returnering standardskjema: 26.04.2007
Dato returnert standardskjema: 09.04.2008
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen