Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider

Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF av 3. april 2007 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av dichlofluanid som et aktivt stoff i Annex I...

Commission Directive 2007/20/EF of 3 April 2007 amending Directive 98/8/EC to include dichlofluanid as an active substance in Annex I...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF ble vedtatt 3. april 2007. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innholdet:

Biocidprodukter brukes til å bekjempe uønskede organismer. Biociddirektivet 98/8/EF innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Dette regelverket er gjennomført i Norge gjennom forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Bakgrunnen for regelverket er at mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper i forhold til helse og miljø. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter, basert på grundige vurderinger, bidrar derfor til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljøet.

Biociddirektivet har etablert overgangsordninger for aktive stoffer som ble markedsført på EØS-markedet før 14. mai 2000. Disse er omtalt som eksisterende aktive stoffer og de skal vurderes av EØS-landene i prioritert rekkefølge over en 10-årsperiode. Forordning 1896/2000 gir frister for identifikasjon og notifikasjon av eksisterende aktive stoffer. For å kunne inngå i vurderingsprogrammet for eksisterende aktive stoffer, måtte stoffene være meldt (notifisert) til Kommisjonen innen 28. mars 2002. Denne fristen ble senere forlenget til 31. januar 2003 gjennom forordning 1687/2002.

På bakgrunn av dokumentasjon om stoffenes egenskaper er det satt opp prioritetslister. Disse listene finnes i vedleggene til forordning 2032/2003 som også gir detaljerte regler for gjennomføring av andre fase av det 10-årige vurderingsprogrammet for biocidprodukter mht. dokumentasjonskrav, tidsfrister, godkjenning av data, evaluering, samarbeid osv. Listene ble oppdatert i forordning (EF) nr. 1048/2005 som også formaliserte muligheten for å søke tidsbegrenset unntak for essensiell bruk av stoffer som skulle vært tatt ut av markedet 1. september 2006 og fordelte stoffer på rapportørland for resten av vurderingsprogrammet. Det er besluttet at stoffer som inngår i rottemidler og treimpregneringsmidler skal vurderes først. Frist for fullstendig søknad for disse stoffene var senest 28. mars 2004. Etter endt vurdering skal det fattes beslutning om hvorvidt det aktive stoffet skal godkjennes for bruk i gitte typer biocidprodukter, og stoffet inkluderes ev i Annex I til direktiv 98/8/EF - biociddirektivet.

Vurdering av det aktive stoffet dichlofluanid er gjennomført av Storbritannia som ansvarlig rapportør. Gjennom Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF opptas stoffet dichlofluanid som et aktivt stoff i Annex I til direktiv 98/8/EF. Dichlofluanid er dermed godkjent for bruk i trebeskyttelsesmidler. Direktiv 2007/20/EF sier også at landene skal ha på plass endringen i nasjonalt regelverk senest 29. februar 2008 og rapportere om dette til Kommisjonen. De nye bestemmelsene skal gjelde fra 1. mars 2009.

Medlemsstatene skal sikre at godkjennelser gis på følgende betingelser:

  • ved anvendelse av produkter som godkjennes for industriell og/eller yrkesmessig  bruk skal det benyttes personlig verneutstyr
  • med utgangspunkt i identifiserte risikoer for jord skal hensiktsmessige risikoreduserende tiltak treffes for å beskytte jorden
  • på etiketter og/eller sikkerhetsdatablad for produkter som godkjennes for industriell bruk, skal det angis at nylig behandlet trevirke skal lagres på et hardt og tett underlag, slik at direkte lekkasje til jord forhindres og at lekkasjevann skal samles opp for gjenbruk eller deponering.

Merknader:

Direktiv 2007/20/EF medfører behov for endringer i biocidforskriften.

Norske myndigheter deltar aktivt i arbeidsgruppen for biociddirektivet og er i kontakt med berørte parter.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Det fremgår av forskjellige undersøkelser som er foretatt at biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmidler, og som inneholder dichlofluanid, oppfyller de aktuelle kravene spesielt med hensyn til anvendelsesformålet som er undersøkt og utførlig beskrevet i vurderingsrapporten. Ved at dichlofluanid tas inn i Annex I sikrer man at det i alle medlemsstatene kan gis, endres eller tilbakekalles godkjennelser av biocidprodukter som benyttes som trebeskyttelsesmiddel og som inneholder dichlofluanid. Samtidig som stoffet godkjennes og kan benyttes i biocidprodukter til trebeskyttelse, knyttes det strenge krav til hvem som kan bruke det og hvordan det skal brukes. Dette sikrer en bedre og tryggere bruk både i forhold til folks helse og beskyttelse av det ytre miljø.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/020/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32007L0020

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2007
Frist returnering standardskjema: 25.05.2007
Dato returnert standardskjema: 08.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen