Fôr-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 av 10. mai 2007 om permanent godkjenning av et fôrtilsetningsstoff ...

Commission Regulation (EC) No 516/2007 of 10 May 2007 concerning the permanent authorisation of an additive in feedingstuffs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir permanent godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136). Søknaden skal fortsatt behandles i overensstemmelse med artikkel 4 i direktiv 70/524/EØF siden den ble fremmet før forordning (EF) nr.1831/2003 trådte i kraft. Artikkel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 fastsetter overgangsordninger for slike søknader. Bruk av enzympreparatet endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8, produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) ble for første gang godkjent ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2003 for slaktesvin (EF nr.51), og ved forordning (EF) nr. 2188/2002 for slaktekalkuner med en tidsbegrenset godkjenning. Forordning (EF) nr. 2188/2002 godkjente også preparatet til slaktekylling fram til 1.1.2007, men denne er senere gjort permanent (E 1606).Det ble fremlagt nye opplysninger som støtte til søknad om en permanent godkjenning for bruk av enzympreparatet til slaktegris og slaktekalkun. Etter vurdering av betingelser for slik godkjenning i henhold til artikkel 3a i direktiv 70/524/EØF er det konkludert med at vilkårene er for slik godkjenning er oppfylt. Vurdering av søknaden viser at det bør kreves bestemte prosedyrer for å beskytte arbeidstakere som håndterer stoffet. En slik beskyttelse skulle være sikret ved anvendelse av Rådets direktiv 89/391/EØF av 12. juni 1989 om iverksettelse av foranstaltninger til forbedring av arbeidstakeres sikkerhet og helse under arbeid.  Preparatet har EF-nr. E 1606, og er til bruk for slaktegris og slaktekalkuner. Informasjon om oppbevaringstemperatur, holdbarhet og pelleteringsstabilitet må gis i bruksveieledning. Anbefalt dose er 10 IU per kg/ fullfôr for begge kategorier. Det skal brukes i fôrblandinger med høyt innhold av arabinoxylan, for eksempel med innhold av hvete på minst 40 % hvete. Handelsnavnet på produktet er Belfeed.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12.april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.  

Sakkyndige instansers merknaderRettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.  

Forordningen har ikke vært til høring hos industri/ forbruker da det bare dreier seg om forandring av varighet på godkjenningen.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. En bør merke seg at stoffer som gis permanent godkjenning iht. direktiv 70/524/EØF i prinsippet skal revurderes innen 2010 (forordning (EF) nr. 1831/2003 artikkel 10.2). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 516/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen