Grensekontroll - positivlisten

Kommisjonsvedtak 2007/275/EF av 17. april 2007 om listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner i henhold til Rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF...

Commision Decision of 17 April 2007 concerning lists of animals and products to be subjected to controls at border inspection posts under Council Directives 91/496/EEC and 97/78/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister dyr og produkter fra tredjestat som skal underkastes veterinær grensekontroll, den såkalte positivlisten.

Siden det er et nært samarbeid med toll ved grensekontroll er produktene listet med CN koder for å forenkle utvelgelsen av disse produkter og i tillegg inneholder listen en ekstra kolonne for nærmere beskrivelse av produktene.

Regelverket for veterinær grensekontroll har tidligere ikke inneholdt sammensatte produkter. For å få en harmonisert kontroll av sammensatte produkt inneholder denne rettsakten også bestemmelser for hvilke av disse produktene som skal underkastes veterinær grensekontrol og videre en liste med hvilke av disse produkter som skal unntas fra kontroll.

Alle sammensatte produkter som inneholder kjøttprodukter skal kontrolleres. Produkter som inneholder halvparten eller mer av andre animalske produkter (fisk, egg, melk) vil også bli underkastet veterinær grensekontroll og for melk stilles det også visse tilleggskrav.

Rettsakten lister også hvilke kriterier som skal legges til grunn for at et sammensatt produkt skal unntas fra grensekontroll. Det kreves at produktet er stabilt ved omgivelsestemperatur, pakket og merket for humankonsum.

Merknader

Endring av listen og CN-koder vil medføre at det må samarbeides med tollvesenet for å få listen tilpasset det norske systemet. Vårt system avviker noe når det gjelder antall kodesiffer.

Gjeldende norsk regelverk med listeføring av dyr og produkter som skal underkastes veterinær grensekontroll er: Forskrift 18. oktober 1999 nr 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland, og Forskrift 11. februar 2000 instruks til Statens dyrehelsetilsyn - distriktsveterinæren (grenseveterinæren) ved tilsyn og kontroll av levende dyr fra land utenfor EØS. 

Rettsakten krever endring av forskriftene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/275/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0275

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2007
Frist returnering standardskjema: 15.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 148/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: