EØS-notatbasen

Kontroll lamper på motorsykkel

KOM(2006)556 Merking av betjeningsorganer, kontrolllamper og indikatorer på to- og tre hjulede motordrevne kjøretøy...

xx...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Vegtrafikkloven av 18. juni 1965 § 14 og Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) av 4. oktober 1994 kap. 19 gir regler om betjeningsinnretninger på kjøretøy.

Kommisjonen har besluttet at senest etter hver tiende endring av et direktiv, skal direktivet kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke. Formålet med forslaget er å foreta en kodifisering av Rådsdirektiev 93/29/EØF av 14. juni 1993 vedr. merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og tre hjulede kjøretøy. Forslaget endrer ikke innholdet i tidligere rettsakter, men er kun en sammerstilling av tidligere endringer. I det tilfelle artikelen har fått nye nummer, vil sammenhengen mellom de gamle og de ny numrene vises i bilag IV.

Vurdering

Forslag til direktiv medfører ingen større realitetsendringer i forhold til dagens besstemmelser  og påvirker norske interesser i svært liten grad ut over dagens situasjon.

Vi stiller oss positive til forslaget, Kjøretøyforskriften må endres for å inkludere direktivet når dette er vedtatt i EØS-komiteen og tatt inn som en del av EØS-avtalen. I tillegg må registreringsrutiner m.v. oppgraderes slik at de blir i tråd med direktivets innhold.


 

Andre opplysninger

Forslaget er i sin nåværende form relevant og akseptabelt for Norge

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)556
Basis rettsaktnr.: 1993/29/EØF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker