Offentlig kjøp av miljøvennlige kjøretøy

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om å fremme rene kjøretøy...

Proposal for a directive of the European parliament and of the council on the promotion of clean road transport vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endelig direktivforslag ble vedtatt av Kommisjonen 21. desember 2005, og sendt til Rådet og til EP 23. desember 2005 for videre behandling. EESC uttalelse ble avgitt 17. mai 2006 og Committee of the regions uttalelse avgitt 14. juni 2006. Forslaget ble foreløpig behandlet i EPs miljøkomite juni 2006. I følge signaler fra Kommisjonen (transportkommissær Barrot) høsten 2006 vurderes det å komme med et nytt eller omarbeidet direktivforslag til erstatning for foreliggende forslag.

Forslaget har foreløpig ikke vært behandlet i spesialutvalget. Det avventes videre initiativer fra Kommisjonen mht. endringer eller nytt forslag.

Beslutningsprosedyre: medbestemmelsesprosedyre.

Rettslig basis: EF-traktatens artikkel 175.

Direktivforslaget er lagt dødt, og erstattet med nytt forslag til direktiv: KOM 2007/817.

Sammendrag av innhold

Formålet er å redusere forurensning og energibruk fra veitrafikken og bidra til å fremme et marked for "rene" eller miljøvennlige kjøretøy. Direktivforslaget setter krav til at minst 25% av årlige offentlige innkjøp av tyngre kjøretøy (over 3,5 tonn) skal være såkalte særlig miljøvennlige kjøretøy ("enhanced environmentally friendly vehicles", som definert i European Performance Standard, ref. direktiv 2005/55/EF). Innkjøp inkluderer både rene kjøp og leasing. I utgangspunktet begrenser direktivforslaget seg til de kjøretøykategoriene hvor det offentlige har betydelige markedsandeler, som busser og tyngre kjøretøy/lastebiler/søppelbiler o.l. Som et videre trinn foreslår Kommisjonen at kravene kan utvides til flere kjøretøykategorier, som personbiler og varebiler. Det forventes at direktivforslaget vil bidra til utvikling av kjøretøy som bruker mindre drivstoff, til kjøretøy som kan kan bruke høyere andeler biodrivstoff, og til utvikling og bruk av alternative motorteknologier og drivstoff, som naturgass, biogass, LPG, hydrogen, elektrisitet og hybrider.

Det er gitt signaler høsten 2006 fra Kommisjonen om at direktivforslaget kan bli trukket tilbake, endret eller erstattet.

Direktivforslaget er lagt dødt, og erstattet med nytt forslag til direktiv: KOM 2007/817.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Det er i dag ingen slike regler om offentlige innkjøp. Dagens regelverk for offentlig innkjøp regulerer prossess, ikke miljø/kvalitet.

Det er i norske interesser at utslipp fra veitrafikken reduseres, og det er gjennom arbeidet med den snart ferdige handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige innkjøp lagt opp til staten bør gå foran med et godt eksempel.

Det er foreløpig ikke avklart om det foreligger nødvendig lovhjemmel for en eventuell implementering av foreliggende direktivforslag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vil kunne medføre økte kostnader for det offentliges innkjøp av kjøretøy.

Sakkyndiges instansers merknader

Saken har foreløpig ikke vært behandlet i spesialutvalget. Det avventes videre inititiativ fra Kommisjonen mht. endringer i foreliggende forslag.

Direktivforslaget er lagt dødt, og erstattet med nytt forslag til direktiv: KOM 2007/817.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2005)634
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen