Overvåking av furan i matvarer

Kommisjonsanbefaling 2007/196/EF av 28. mars 2007 om overvåking av furan i mat...

Commission Recommendation 2007/196/EC of 28 March 2007 on the monitoring of the presence of furan in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en anbefaling til EUs medlemsland om å undersøke nivåene av furan i ulike typer næringsmidler som har gjennomgått varmebehandling. US Food and Drug Administration (FDA) publiserte i 2004 en rapport om funn av furan i denne typen produkter. Med bakgrunn i disse resultatene foretok EFSA senere samme år en foreløpig risikovurdering av furan i mat. Stoffet er kreftframkallende i dyreforsøk og ble vurdert å kunne utgjøre en risiko også for mennesker. Hovedkonklusjonen var at det er nødvendig med flere data på eksponering og toksikologi før en fullverdig risikovurdering kan gjennomføres. Kommisjonen har derfor sett behovet for en systematisk innsamlig av data fra medlemslandene i EU. Grunnet usikkerhet rundt analysemetoder har ikke anbefalingen blitt ferdigstilt før nå. Medlemslandene anmodes om å sende inn data til EFSA i 2007 og 2008. Dataene skal rapporteres i et eget format og samles i en database utviklet av EFSA.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten medfører heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser utover Mattilsynets planlagte oppfølging av anbefalingen gjennom et kartleggingsprogram. Det er foretatt undersøkelser i 2008, og det ventes nå på de endelige resultatene.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning. 

Rettsakten har vært sendt på tidlig høring til interessenter. Det har ikke kommet inn kommentarer.

Vurdering

Rettsakten gir retningslinjer for innsamling av data om furan i næringsmidler. Norge har ingen kunnskap om forekomst av dette kreftframkallende stoffet i næringsmidler, verken i norskproduserte eller importerte produkter. Stoffet antas først og fremst å dannes i vegetabilske produkter ved oppvarming og kan dermed klassifiseres som en såkalt prosessframkalt forurensning i mat. Data fra andre land tyder på at det kan forventes å finne visse nivåer i f.eks. kaffe og næringsmidler på boks og i glass. Norge har interesse av å kartlegge forekomsten av furan i næringsmidler på det norske markedet og gjennom rapportering av resultatene bidra til at EFSA blir i stand til å foreta en fullverdig helsemessig vurdering. Dataene kan evt. også danne grunnlag for en nasjonal risikovurdering. Gode risikovurderinger er viktige som grunnlag for framtidig risikohåndtering. Mattilsynet har satt av midler til et analyseprogram i 2007 og vil starte innsamling av data i juni.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/196/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007H0196

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.03.2007
Frist returnering standardskjema: 11.05.2007
Dato returnert standardskjema: 12.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: