Såvarer - unntak enkeltland

Kommisjonsvedtak 2007/321/EF av 2. mai 2007 om fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF ...

Commission Decision 2007/321/EC of 2 May 2007 releasing the United Kingdom from certain obligations for the marketing of vegetable seed under Council Directive 2002/55/EC ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 002/2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Storbritannia gis anledning til å ikke gjennomføre alle bestemmelser i rådsdirektiv 2002/55/EF om omsetning av grønnsaksfrø når det gjelder enkelte løkarter og rabarabra. Unntatt er bestemmelsen om å tillate omsetning av slik vare uten andre restriksjoner enn det som framgår av direktivet. Rettsakten er fastsatt i henhold til en generell bestemmelse i 2002/55/EF om muligheten for slike unntak. Forutsetningen er at såvare av de aktuelle artene normalt ikke omsettes i medlemslandet, eller at dyrkingen er av ubetydelig økonomisk omfang.

Rettsakten retter seg bare mot Storbritannia.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Høring hos næringen har vært ansett som overflødig da rettsakten ikke får betydning for norske forhold.

Vurdering

Rådsdirektivet som ligger til grunn for vedtaket gjelder for grønnsaksfrø. Særlig av klimatiske hensyn er det ikke aktuelt å dyrke alle disse artene, og da heller ikke omsette frø / formeringsmateriale, i  alle medlemsstater. Det er naturlig og hensiktsmessig at det finnes en ordning som gjør det mulig ikke å gjennomføre felles EU-bestemmelser i et land der en art ikke dyrkes.

Norge har på tilsvarende måte som i dette vedtaket, fått unntak for en del av de arter som rådsdirektivene om omsetning av såvare gjelder for.

Som nevnt er rettsakten rettet kun mot Storbritannia, og Mattilsynet har derfor ingen merknader til saken. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/321/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2007
Frist returnering standardskjema: 22.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen