Skrulokkforordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 372/2007 av 2. april 2007 som fastsetter midlertidige migrasjonsgrenser for myknere i pakninger til lokk i kontakt med næringsmidler...

Commission Regulation (EC) No 372/2007 of 2 April 2007 laying down transitional migration limits for plasticisers in gaskets in lids intended to come into contact with foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.05.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Sammendrag av innhold 

Forordningen gjennomfører midlertidige spesifikke migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk. Når overgangsperioden er utløpt trer direktiv 2007/19/EF i kraft (1. april 2008) og viderefører grenseverdiene.

EU-kommisjonen har vedtatt en midlertidig forordning fordi det har vært et ønske om rask gjennomføring i EU/EØS-området, dvs. raskere enn det som kunne oppnås ved det nevnte endringsdirektivet.

Merknader

Gjeldende regelverk for plastmaterialer i kontakt med næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matemballasjeforskriften). Forskriften er harmonisert med EUs regelverk på området. Rettsakten krever endringer i forskriften.

Leverandører av forseglingssystemer blir påført utviklingskostnader hvis nåværende produkter inneholder stoffer som migrerer til næringsmiddel i for høye konsentrasjoner. En vesentlig del av kostnadene består i å overvåke om de alternative produktene holder hermetisk tett over lang tid. Utover dette anses rettsakten ikke å ha store økonomiske konsekvenser verken for næringsliv eller tilsyn.

Norge eller andre nordiske land har ikke hatt spesielle innvendinger til endringsdirektivet, bortsett fra at prosessen har tatt lang tid.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har hatt kontakt med bransjen om forordningen. Bransjen er godt orientert, men har ikke kommet med særlige innspill i forhold til forordningen.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Etter utløp av overgangsperioden trer bestemmelser i direktiv 2007/19/EF i kraft for pakninger i skrulokk.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0372/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0372

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2007
Frist returnering standardskjema: 29.05.2007
Dato returnert standardskjema: 23.08.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.08.2007
Høringsfrist: 25.11.2007
Frist for gjennomføring: 14.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.03.2008

Lenker