Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørreskjema 2005-2007 for VOC-direktivet

COMMISSION DECISION of 20 July 2006 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 1999/13/EC during the period 2005-2007...

Kommisjonsbeslutning av 20 juli 2006 om spørreskjema om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF for perioden 2005-2007...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.07.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 20. juli 2006.

Sammendrag av innholdet  Kommisjonsbeslutningen omhandler et spørreskjema knyttet til medlemslandenes gjennomføring av direktiv 1999/13/EF (VOC-direktivet) for perioden 2005-2007. Ifølge direktivets artikkel 11(1), som baserer seg på direktiv 91/692 EF, skal medlemslandene hvert tredje år rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av direktivet. Rapporteringen skal oversendes Kommisjonen ni måneder etter utløpet av rapporteringsperioden, dvs. høsten 2008. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om den nasjonale lovgivningen på området, om antall anlegg omfattet av spesifikke deler av direktivet, om myndighetenes oppfølging av slike anlegg, i hvilken grad det er gitt unntak fra regelverket, om det er utarbeidet nasjonale planer for utslippsreduksjoner (som beskrevet i direktivets artikkel 6), om overvåkingen, om overholdelse av direktivkravene og om offentlig tilgjengelighet til informasjonen. Merknader Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 1999/13/EF artikkel 11.Gjeldende norsk regelverk og politikk på områdetNorge har gjennomført direktiv 1999/13/EF i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 9. I henhold til forurensningsforskriften § 9-11 skal den driftsansvarlige rapportere til forurensningsmyndigheten (SFT) innen 1. mars om utslippene i det foregående kalenderåret. SFT rapporterer videre til ESA. Norge rapporterte i 2005 til ESA om gjennomføringen av VOC-direktivet for perioden 2003 til 2004 på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2002/529/EF. Rapporteringsskjemaet for 2005 – 2007 skiller seg ikke vesentlig fra rapporteringsskjemaet for 2003-2004.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene ved oppfylling av Kommisjonsbeslutningen vil bli svært begrensede. Beslutningen vil verken ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet med skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. 

Vurdering

Nåværende rapporteringskrav i forurensningsforskriften anses dekkende for temaene i spørreskjemaet. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF for perioden 2005-2007 anses relevant og akseptabelt.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/534/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/13/EF
Celexnr.: 32006D0534

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.08.2006
Frist returnering standardskjema: 15.09.2006
Dato returnert standardskjema: 31.07.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 169/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen