Synsfelt

Rådets avgjørelse om EU`s holdning til utkast til ECE-regulativ vedrørende førerens synsfelt....

Council Decision on the position of the Community in relation to the draft Regulation of the UNECE concerning the approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the motor vehicle driver....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Rådsbeslutningen er til vurdering i EØS-EFTA-statene.

I forbindelse med vedtagelse av tilsvarende beslutninger har det blitt sendt brev fra Samferdselsdepartementet til Utenriksdepartementet vedrørende spørsmål om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-rådsbeslutninger om FN-regulativer. Blant annet på bakgrunn av svaret fra UD konkluderte SD med at rådsbeslutningene tas inn i EØS-avtalen (forutsatt EØS-relevans). SD finner det i den forbindelse hensiktsmessig å gå inn for at det i fortalen til aktuelle EØS-komitebeslutninger tas inn en merknad om forholdet mellom EØS-avtalen og FN/ECE-beslutningene. Dette gjelder likevel ikke nærværende beslutning, jf. konstateringen av ikke EØS-relevans under "vurdering".   

Rådet har under henvisning til blant annet Rådets avgjørelse 97/836/EF om tiltredelse av 1958-avtalen under UNECE, besluttet å godkjenne utkastet til FN/ECE regulativ vedrørende synsfelt for kjøretøy, og at dette kan brukes i forbindelse med typegodkjenning. Dette får ingen praktiske konsekvenser ettersom det foreslåtte ECE-regulativet er i samsvar med direktiv 77/649/EF. Formålet med ECE-regulativet er å sikre et tilstrekkelig synsfelt når frontvinduet og andre vinduer er tørre og rene. Kravene er utformet for å gjelde gruppe M1-kjøretøyer der førersetet er plassert på venstre side. I gruppe M1-kjøretøyer der førersetet er plassert på høyre side, skal disse kravene anvendes tilsvarende ved at de angitte kriteriene byttes om.

Vurdering

Nærværede beslutning anses ikke for EØS-relevant, da denne rettakten bare slår fast at Rådet godkjenner et utkast til FN/ECE-regulation om bilføreres synsfelt fremover og forplikter Kommisjonen - som representant for Fellskapet - til å stemme for dette utkastet til regulativ, samt gir uttrykk for at dette regelverket i fremtiden skal bli en del av Fellskapets typegodkjenningsystem.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)127
Rettsaktnr.: 2007/159/EF
Basis rettsaktnr.: 1997/836/EF
Celexnr.: 32007D0159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.03.2007
Frist returnering standardskjema: 26.04.2007
Dato returnert standardskjema: 09.04.2008
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen