Vet - bier

Kommisjonsvedtak 2007/265/EF av 26. april 2007 om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF for å inkludere supplerende dyrehelsemessige tiltak vedrørende handel med levende bier og for å oppdatere helsesertifikatmodellene...

Commission Decision 2007/265/EC of 26 April 2007 amending Annex E to Council Directive 92/65/EEC to include additional health measures for the trade in live bees, and to update the health certificates models ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. mai 2008 nr. 476 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer helsesertifikatmodellene som er angitt i vedlegg E i Rådsdirektiv 92/65/EØF og tjener to hensikter:

1. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med dyr innenfor fellesskapet endres slik at det er kompatibelt med Traces-systemet.

2. Helsesertifikatet som brukes ved samhandel med levende bier og humler innenfor fellesskapet endres slik at det av selve sertifikatmodellen fremgår hvilke dyrehelsemessige krav som gjelder i forhold til middartene Liten kubebille (Aethina tumida) og Tropilaelapsmidd; den gamle sertifikatmodellen inneholdt ingen dyrehelsemessige krav i forhold til angrep av disse to artene.

De nye kravene begrenser muligheten for flytting av bier og humler fra angrepne områder. Risikosonen skal ha en radius på minst 100 km fra utbruddsstedet.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler og forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Rettsakten har ikke vært sendt på tidlig høring, da rettsakten ikke inneholder noe kontroversielt.

Vurdering

Rettsakten oppfattes av Mattilsynet som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)1811
Rettsaktnr.: 2007/265/EF
Basis rettsaktnr.: 1992/65/EØF
Celexnr.: 32007D0265

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2007
Frist returnering standardskjema: 16.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.03.2008
Høringsfrist: 09.05.2008
Frist for gjennomføring: 08.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker