Endring av spørreskjema om avfallsdirektiver

Kommisjonsbeslutning om endring av spørreskjema for rapportering om gjennomføring av rammedirektivet for avfall og direktivet for farlig avfall...

Commission decision amending Decisions 94/741/EC and 97/622/EC as regards the questionnaires for the report on the implementation of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council on waste and on the implementation of Council Directive 91/689/EC on hazardous waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.02.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 6. mars 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en teknisk endring av Kommisjonsvedtakene 1994/741/EF og 1997/622/EF om spørreskjemaer til medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av enkelte direktiver om avfall (jf. direktiv 1991/692/EF). En gjennomgang av rapporteringsforpliktelsene i EU-lovgivningen på avfallsfeltet har avdekket at noen av forpliktelsene vedrørende farlig avfall og avfall generelt i de to nevnte vedtakene også dekkes av forordning  (EF) 2150/2002 om avfallsstatistikk eller forordning (EF) 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall. For å unngå overlapping og unødvendige administrative krav er dobbeltreguleringene fjernet i Kommisjonsvedtakene. 

Merknader

Rettsakten er bare en teknisk endring, og får ingen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert nasjonalt etter gjeldende prosedyrer. Det har ikke vært ansett nødvendig å sende rettsakten på høring.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/151/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/12/EF
Celexnr.: 32007D0151

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2007
Frist returnering standardskjema: 18.04.2007
Dato returnert standardskjema: 18.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 168/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen