Ettermontering av dødvinkelspeil

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/38/EF av 11. juli 2007 om ettermontering av speil på tunge kjøretøy registrert i Fellesskapet...

Directive 2007/38/EC of the European Parliament and of the Council of 11. July 2007 on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Kommisjonen fremmet forslaget til direktiv 5. oktober 2006. Forslaget ble behandlet av Rådet 11.-12. desember 2006. Rådet kom til enighet om felles holdning til forslaget.

Forslaget gjennomgikk første lesning i Parlamentet 27. mars 2007, og komiteen kom til enighet om uttalelse. Direktivet ble vedtatt 11. juli 2007. 

Det er tatt inn i EØS-avtalen 2. februar 2008, og er implementert i kjøretøyforskriften ved endringsforskrift 22. august 2008.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtok 11. juli 2007 krav om ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy ved direktiv 2007/38/EF. Direktivet har til hensikt å forbedre sikkerheten til trafikanter, spesielt myke trafikanter som fotgjengere, syklister og motorsyklister. Disse gruppene er særlig utsatt for ulykker forårsaket av tunge kjøretøy, fordi førere av slike kjøretøy ofte ikke er klar over at andre trafikanter befinner seg meget tett på eller ved siden av deres kjøretøy. Ulykkene skjer som regel i forbindelse med svinging i veikryss eller i rundkjøringer på grunn av blindsonen langs kjøretøyets side på passasjersiden. Kommisjonen anslår at cirka 400 mennesker dør hvert år i ulykker med tunge kjøretøy fordi føreren ikke så dem i det han svingte til høyre. 

Fra 2006/2007 ble det i henhold til direktiv 2003/97/EF obligatorisk med forbedrede typer speil som reduserer blindsonen på nye tunge kjøretøy.   

Parlamentet og Rådet anser ikke dette for å være tilstrekkelig fordi eksisterende kjøretøy uten slike speil med dagens utskiftningstakt først vil være skiftet ut i 2023. Hvis det stilles krav om ettermontering av dødvinkelspeil i 2008, vil man kunne spare ca 1200 liv på europeiske veger til 2020.

Direktivet går ut på å gjøre kravene som gjelder for nye kjøretøy gjeldende også for eksisterende lastebiler med tillatt totalvekt over 3500 kg (kjøretøy i gruppe N2 og N3).

Direktivet gjelder ikke for:

- kjøretøy i klasse N2 og N3 som er registrert før 1. januar 2000.

- kjøretøy i klasse N2 med totalvekt som ikke overstiger 7500 kg hvor det fysisk ikke lar seg gjøre å montere speil i klasse V slik at de oppfyller kravene, og 

- kjøretøy i klasse N2 og N3 som før ikrafttredelsen av direktiv 2003/97/EF på grunnlag av nasjonale pålegg er ustyrt med speil som gir indirekte sikt som dekker ikke mindre enn 95 % av synsfeltet på bakkenivå angitt for speil i klasse 4 og 5 i direktiv 2003/97/EF.

I tillegg er det tilpasninger for kjøretøy som har innretninger som gir synsfelt på minst 95% (speil klasse IV) og 85% (speil i klasse V) av kravene som angitt i direktiv 2003/97/EF.

Med virkning fra 6. august 2007 og senest 31. mars 2009 skal det sørges for at kjøretøyene som omfattes av direktivet er utstyrt med vidvinkel- og nærsonespeil som oppfyller kravene for henholdsvis klasse 4 og 5 i direktiv 2003/97/EF. Kjøretøy som på grunn av mangel på tilgjengelige tekniske løsninger ikke kan bli utstyrt med speil i samsvar med direktivet kan utstyres med alternative innretninger for indirekte sikt som gir tilsvarende synsfelt.  

Innen 6. august 2008 skal medlemslandene vedta og offentliggjøre de nødvendig regelverksendringer for å etterkomme direktivet.

Vurdering

I kjøretøyforskriften kapittel 30 er det fastsatt hvilke krav som gjelder for speil på norske kjøretøy. For bil ble direktiv 2003/97/EF, som endret ved 2005/27/EF, gjeldende kravnivå ved typegodkjenning av ny type kjøretøy og nytt utstyr for indirekte sikt den 26. januar 2006. 26. januar 2007 ble dette kravnivået gjeldende også ved registrering av buss og lastebil (kjøretøy i gruppe M2, M3, N2 og N3). Fra 26. januar 2010 omfatter direktivet i tillegg person- og varebiler (kjøretøy i gruppe M1 og N1). ECE-regulativ nr. 46.01 er oppført som alternativ standard. 

For speil på biler som ikke omfattes av direktivet gjelder kravene fastsatt i kjøretøyforskriften §§ 31-1 og 31-3.  

Krav til ettermontering av utstyr på registrerte kjøretøy innebærer at det ikke bare stilles krav ved nye typegodkjenninger og registreringer, slik som ellers er vanlig i kjøretøyforskriften. Vegtrafikkloven begrenser seg imidlertid etter sin ordlyd ikke mot adgang til å stille krav til ettermontering av utstyr i allerede godkjente og registrerte kjøretøy. Det er også et tiltak som skal bedre trafikksikkerheten, og byrdene som bileierne påføres anses å stå i forhold til fordelene ved tiltaket. Videre finnes det eksempler på lignende bestemmelser tidligere, blant annet krav til ettermontering av hastighetsbegrenser på tunge kjøretøy i forbindelse med at vi tiltrådte EØS-avtalen, jf. forskrift om krav til kjøretøy § 44-1 nr. 15. Norge fant på dette grunnlag at det var rettslig adgang til å gjennomføre direktivet ved endring i kjøretøyforskriften. Direktivet er implementert i kjøretøyforskriften § 30-2. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/38/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0038

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.07.2007
Frist returnering standardskjema: 05.09.2007
Dato returnert standardskjema: 01.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.02.2008
Høringsfrist: 01.06.2008
Frist for gjennomføring: 06.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 22.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2009

Lenker