Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 186/2007 av 21. februar 2007 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 186/2007 of 21 February 2007 concerning the authorisation of a new use of Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble godkjent på møte i SCFCAH, seksjon fôrvarer 1.12.2006. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007 og krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten antas gjennomført i norsk rett den 24. oktober 2007. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning til hest som nytt bruksområde for Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47(Biosafe SC 47). Det er gitt under kategorien zooteknisk tilsetningsstoff, gruppe ”Fordøyelsesfremmende stoff”, og varer fram til 21.3.2007. Tidligere er godkjennning gitt til flere andre dyrearter, og en nærmere beskrivelse av dette er gitt i forordningen. EFSA har konkludert med av stoffet øker utnyttelsen av kostfiber (trevler) i fôret.  

Merknader 

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Mattilsynet har ikke funnet det nødvendig å foreta spesielle konsultasjoner med næringen. Dette fordi det dreier seg om utvidet anvendelsesområde for et allerede godkjent stoff.

Vurdering

Rettsakten må anses å være positiv for Norge, da den vil gi næringen utvidet bruksområde for det aktuelle stoff.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 186/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0186

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 15.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen