Fôrvarer-Tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 242/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP and Belfeed B1100ML) as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning for endo-1,4-beta xylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed 1100ML) som zooteknisk tilsetningsstoff, under gruppen ”Fordøyelsesfremmende stoffer”. Bruksområdet er fôr til and og godkjenningen er gitt fram til 2.4.2017. Det skal brukes i blandinger som inneholder mye ikke-stivelsesholdige polysakkarider (hovedsakelig arabinoxylaner), dvs. blandinger med over 40% hvete. Tidligere er godkjenning gitt til avvendt smågris (For.1206/2005) og slaktekylling (For. 1259/2004).

Merknader

Rettsakten ble godkjent på møte i SCFCAH, seksjon fôrvarer 26.-27.10.2006. Den krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Mattilsynet har ikke funnet det nødvendig å foreta spesielle konsultasjoner med næringen. Dette fordi det dreier seg om utvidet anvendelsesområde for et allerede godkjent stoff.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. Rettsakten må anses å være positiv for Norge, da den vil gi næringen flere muligheter for å anvende fordøyelsesfremmende tilsetningsstoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 242/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0242

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 03.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen