Fôrvarer-Tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 av 6. mars 2007 om godkjenning av 3-fytase (Natuphos) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 243/2007 of 6 March 2007 concerning the authorisation of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007. Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer.  

Sammendrag av innhold 

Rettsakten gir godkjenning fram til 2.4.2017 for 3-fytase (Natufos) som zooteknisk tilsetningsstoff i fôrvarer. Den er gitt under gruppen ”Fordøyelsesfremmende stoffer” og bruksområdet er smågris (avvendt), slaktegris og slaktekylling. Produksjonen skjer ved en GMO stamme av A. niger (CBS 101 672). EFSA sine ekspertgrupper for tilsetningsstoffer og GMO har begge avgitt uttalelser som støtter godkjenning. Det skal brukes i fôrblandinger med mer enn 0,23% fytinbundet fosfor. Natufos var tidligere godkjent som enzym under direktiv 70/524/EØF.

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Forordningen har ikke vært til høring hos industri/forbruker.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel. 3-fytase øker utnyttelsen av fosfor og bidrar således til at mengden som utskilles via gjødsla blir mindre. Bruken har således en positiv effekt på miljøet ved at det minsker belastningen av fosfor.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 243/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0243

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 15.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen