Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2007 av 7. mars 2007 om godkjenning av L-histidinmonohydrochloridmonohydrat som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 244/2007 of 7 March 2007 concerning the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate as a feed additive ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble godkjent i SCFCAH, seksjon fôrvarer 1.12.2006.  Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen den 28. september 2007. Det kreves endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsettingsstoffer til bruk i fôrvarer. Gjennomføring av rettsakten i norsk rett antas å kunne skje den 24. oktober. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av aminosyren L-histidin monohydroklorid monohydrat som fôrtilsetning til laksefisk. Aminosyrer ble tidligere godkjente iht. direktiv 82/471/EØF, men ble overført til forordning (EF) nr. 1831/2003 da denne trådte i kraft fra 2004. Godkjenningen er derfor gitt i medhold av art. 7 i nevnte forordning. EFSA har vurdert søknaden og bl.a påpekt at stoffet er å anse som en essensiell aminosyre for laksefisk og at den forebygger utvikling av en øyelidelse (katarakt). Godkjenningen er gitt under kategorien ”Næringsstoffer. Gruppe: aminosyrer, deres salter og analoge forbindelser”. Det er satt krav til 98% renhet, og produksjonen skjer ved hjelp av en definert stamme av E.coli, (ATCC 9637).  Analyse skal skje iht. en godkjent EU metode, jf. direktiv 71/393/EØF endret ved direktiv 98/64/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Rettsakten har ingen økonimiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Fiskefôrindustrien har lenge etterlyst en godkjenning av dette stoffet.

Vurdering

Rettsakten må anses å være positiv for Norge, da den vil øke næringens muligheter for å anvende nye råvarer.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 244/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.03.2007
Frist returnering standardskjema: 02.05.2007
Dato returnert standardskjema: 04.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.06.2007
Høringsfrist: 27.07.2007
Frist for gjennomføring: 24.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen