GMP-forordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006 av 22. desember 2006 om god produksjonspraksis for materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler...

COMMISSION REGULATION (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten fastsetter minimumskrav for god produksjonpraksis (GMP) i virksomheter som produserer materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Videre stiller rettsakten detaljerte krav til både kvalitetssikringssystem og kvalitetskontrollsystem, som en del av GMP. I tillegg beskrives hvordan oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres.

Som vedlegg 1 til forordningen stilles detaljerte krav til GMP ved påføring av trykkfarge på materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, som ga sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Kravene til dokumentasjon vil lette Mattilsynets tilsyn med systematisk oppfyllelse av regelverket for materialer i kontakt med næringmidler.

Mattilsynet vurderer de økonomiske konsekvensene av forordningen til å være små. For det første følger de fleste større produsenter av matkontaktmaterialer allerede pransjespesifikke krav til GMP og mange virksomheter er ISO-sertifisert. Dernest, I fortalen til forordningen er det spesifikt angitt at proporsjonalitetshensyn skal vektlegges for mindre næringsaktører.

Som vedlegg 1 til forordningen stilles detaljerte krav til GMP ved påføring av trykkfarge. Mattilsynet er av den oppfatning at dette vedlegget ikke kan erstatte behovet for et detaljert regelverk for trykkfarger og/eller coating i kontakt med næringsmidler.

Næringen er informert om forslaget gjennom foredrag hos og møter med Emballasjekonvensjonen. Denne organisasjonen et industrisamarbeid mellom næringsmiddelvirksomhetene og produsenter av emballasje til næringsmidler.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R2023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2007
Frist returnering standardskjema: 21.03.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.08.2007
Høringsfrist: 25.11.2007
Frist for gjennomføring: 14.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.03.2008

Lenker

Til toppen