Grenseoverskridende håndheving på ts-området

Bedre grenseoverskridende håndheving av lovverk på trafikksikkerhetsområdet ...

Respecting the Rules. Better Road Safety Enforcement in the European Union...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.03.2007

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen tar sikte på å fremme et direktivforslag i løpet av 2007.

Norge har ikke avgitt høringsuttalelse i konsultasjonrunden. Vegdirektoratet har imidlertid uttalt seg gjennom CEDR (samarbeidsforum for de Europeiske vegdirektørene).

Bakgrunn for forslaget 

EU satte seg i hviteboken om europeisk transport politikk (COM(2001)370) som mål å halvere antall drepte og skadde i trafikken innen 2010. Dette målet ble gjentatt i den europeiske handlingsplanen for trafikksikkerhet som ble vedtatt i 2003 (COM(2003)311). Trafikantenes overholdelse av grunnleggende trafikkregler er et viktig element i halveringsstrategien. Dette omhandler i første rekke respekt for fartsgrenser, promillegrenser og bruk av setebelte, ettersom disse overtredelsene er hovedårsak til alvorlige ulykker på vegene. Kontroller og sanksjonering av overtredelser er viktig for å påvirke trafikantenes atferd i ønsket retning. Kontroller bør være systematiske og sanksjonene effektive og gjelde alle overtredere. Bedre håndhevelse framheves som et viktig og kostnadseffektivt tiltak som vil ha stor innvirkning på EUs mål om en halvering av antall trafikkdrepte innen 2010. Dersom dagens trend fortsetter viser Kommisjonens mid-term review (COM (2006) 74) at man kun vil nå en reduksjon i antall drepte på 35 pst. 

Undersøkelser tilsier at om lag 14 000 liv kan spares og 680 000 skader kan unngås dersom overtredelser blir kontrollert og sanksjonert. Trafikkforseelser begått av utenlandske statsborgere blir ofte ikke sanksjonert ettersom juridiske og tekniske instrumenter for forfølgelse på tvers av landegrenser mangler i EU. 

Kommisjonens konsultasjonsprosess

På bakgrunn av disse forholdene gjennomførte EU-kommisjonen en offentlig konsultasjonsprosess for å sondere terrenget for et eventuelt EU direktiv vedrørende håndhevelse av lovverk på tvers av landegrenser. Høringsfristen gikk ut 19. januar 2007. Kommisjonen har som mål å fremme et direktivforslag i løpet av 2007.

Kommisjonen ønsker å:

 1. Opprette et system for håndhevelse og oppfølging av vegtrafikkforseelser, særlig knyttet til fart, begått av utenlandske statsborgere.
 2. Etablere et referanseverk for konvergering mot en god og rettferdig håndhevelse av vegtrafikkforseelser, i særdeleshet på TEN-T vegnettet, men med en anbefaling om også å inkludere øvrig vegnett, sammen med publikumsrettet informasjon om tiltaket og begrunnelse for behov for håndhevelse.

Kommisjonen foreslår i konsultasjonen fem ulike modeller for et EU-initiativ på dette området:

1. Status quo

2. Grenseoverskridende håndheving, strukturert beste praksis, registrering av data

 • Landenes bestepraksis blir strukturert på EU-nivå
 • Utenlandske lovovertredere forfølges av myndighetene i landet overtredelsen ble begått, under nasjonal lovgivning.
 • Kjøretøy som benyttes ved overredelse registreres.
 • Kun utenlandske statsborgere som kommer tilbake til landet hvor de tidligere har begått en overtredelse, blir sanksjonert.

3. Grenseoverskridende håndheving og åpen informasjonsutveksling innen Europa

 • Samme strukturering av bestepraksis som over.
 • Bileier identifiseres gjennom et informasjonsutvekslingssystem på EU-nivå og får beskjed om boten.
 • Lovovertredelsen sanksjoneres i landet hvor overtredelsen ble begått, under nasjonal lovgivning.

4. Grenseoverskridende håndheving og sanksjonering i hjemlandet, gjensidig anerkjennelse av bevis

 • Lovovertredelsen sanksjoneres i lovovertrederens hjemland, basert på prinsippet om gjensidig anerkjennelse av bevis

5. Konvergering av mål og standarder for regelverk knyttet til håndhevelse

 • Felles mål og standarder med utveksling av informasjon, eksempelvis etter modell av Direktiv 2006/22 om kontroll av kjøre- og hviletid.
 • Lovovertredelsen sanksjoneres i lovovertrederens hjemland.
 • Gjensidig anerkjennelse av bevis

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

For mer informasjon, se lenke under "Annen dokumentasjon" til Kommisjonens samleside for denne saken.

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen