Grønnbok om bytransport

Grønnbok om bytransport...

Green paper on urban transport...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2007

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

EU-kommisjonen lanserte forberedelsene til grønnboken med et innledende arbeidsseminar 31. januar 2007. Flere "tekniske" seminarer blir holdt våren 2007, før seminarserien avsluttes med en konferanse 4. juni 2007. Etter dette er det meningen å publisere grønnboken høsten 2007.

Parallelt med seminarserien foregår en åpen høring på internett under adressen http://ec.europa.eu/transport/clean/green_paper_urban_transport/public_consultation_en.htm. Alle interesserte oppfordres til å fylle ut et skjema online med flere spørsmål om hvordan EU på best mulig måte kan bidra til å bedre samferdselen i byområder. Svarfristen er 30. april 2007. I etterkant av høringen blir et sammendrag av uttalelsene presentert. Resultatene skal legges til grunn for arbeidet med grønnboken.

Også i Norge har alle berørte anledning til å delta i høringen. Fra administrativt hold blir saken tatt opp i Spesialutvalget for transport i april 2007. Det vurderes å utarbeide et skriftlig bidrag fra Norge til arbeidet med grønnboken. Senere kan det være aktuelt både med norsk deltagelse i arbeidsgrupper og å spille inn norske synspunkter når grønnboken legges frem.

EU-kommisjonen har satt i gang arbeid med en grønnbok om bytransport som skal bidra til å redusere EUs energiavhengighet og å redusere klimagasser/bedre luftkvaliteten i byene.  

I revidert hvitbok for transport, jf. COM (2006) 314 "Keep Europe moving", ble det tatt initiativ til en egen grønnbok om bytransport.

Vurdering

Arbeidet er på et tidlig stadium, men fra EU-hold synes det å ha høy prioritet. Det er fortsatt vanskelig å si hvilke konsekvenser det kan få for Norge. Bytransport er imidlertid et viktig tema også for norske myndigheter. Det er derfor naturlig å følge nøye med på og om mulig delta i det arbeidet som gjøres innenfor EU-systemet på dette området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen