Handlingsplan trafikksikkerhet, midtveisstatus

Europeisk Handlingsprogram for trafikksikkerhet - Midtveisstatus. Meddelelse fra Kommisjonen, COM (2006)74...

Mid-term review of the European Road Safety Action Programme...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Meddelelsen ble framlagt av kommisjonen 22. februar 2006.

Hviteboken om transportpolitikk (COM (2001)370) som ble vedtatt i 2001, presenterte et mål om å halvere antall drepte i trafikken innen 2010. Dette målet ble stadfestet i det europeiske trafikksikkerhetsprogrammet i 2003. Uttrykt i tall er målsettingen å gå fra 50 000 drepte i 2001 til ikke mer enn 25 000 drepte per år innen 2010 (justert etter EU-utvidelsen i 2004). 

Tallene for 2005 som blir presentert i meddelelsen om midtveisstatus, viser at 41 600 personer ble drept på vegene i EU. Dette er en reduksjon på 17,5 % på fire år. Med samme utvikling vil omtrent 32 500 miste livet i trafikken i EU i 2010. Målet om en halvering ser derfor ikke ut til å nås i denne perioden, men trenden etter 2001 er likevel positiv sammenlignet tidligere perioder.

Innhold

Meddelelsen inneholder en oversikt over ulykkesutviklingen i EU, generelle trender og trafikksikkerhetspolicy i medlemslandene, samt en oversikt over tiltak satt i gang av EU sentralt siden 2001. 

Analyser av ulykkesutviklingen viser at antall personer som blir drept på vegene gikk ned med gjennomsnittlig 5 % per år mellom 2001 og 2005, mens antall ulykker ble redusert med 4 % per år, og med 5 % mellom 2003 og 2004. Denne parallelle trenden er sammenfallende med innføringen av handlingsplaner for trafikksikkerhet i de fleste medlemslandene. 

Statistikken viser en svært negativ utvikling for motorsykkelulykker, unge bilførere mellom 18 og 25 år og for fotgjengere og andre myke trafikanter. Ulykker der tunge kjøretøy er involvert synker imidlertid mer enn gjennomsnittet, men disse ulykkene får oftere fatale utfall.  

Det eksisterer fortsatt store forskjeller i prestasjoner mellom de ulike medlemsstatene. De nye medlemslandene hadde gjennomgående et dårligere utgangspunkt, og har heller ikke hatt en like god utvikling som de 15 ”gamle” medlemmene. Sverige, Nederland og Storbritannia skiller seg positivt ut.   

Av tiltak som er satt i gang av Kommisjonen den senere tid, nevnes spesielt tiltak rettet mot bedre håndhevelse av gjeldende lov- og regelverk, kjøretøytekniske forbedringer (eSafety), forbedret veginfrastruktur, en koordinert innsamling av ulykkesdata, styrket føreropplæring og tiltak rettet spesielt mot høyrisikogrupper og sårbare brukere.  

Kommisjonen understreker at trafikksikkerhet er et felles ansvar, hvor alle involverte parter må gjøre en innsats. Dette gjelder Kommisjonen, medlemsstatene og aktører innad i statene. Sistnevnte gruppe bør oppmuntres til å underskrive et trafikksikkerhetscharter (European Road Safety Charter) med sine respektive myndigheter. 

Meddelelsen er relativt generell, og det signaliseres avslutningsvis at det vil følges opp av initiativ til mer konkrete tiltak på sentralt nivå for at målsettingen skal nås innen 2010. 

Vurdering

Norge er delvis med i meddelelsens statistiske materiale, og viser at vi ligger meget godt an sammenliknet med de fleste medlemsstater.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2006)74
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen