Internalisering av eksterne kostnader

Metoder for beregning av eksterne kostnader og effektanalyse av internaliseringen av eksterne kostnader i alle transportsektorer...

Model for the assessment of all external cost and impact analysis of the internalisation of external costs for all modes of transport...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Et første arbeidsseminar ble holdt 15. mars 2007 i regi av CE Delft på oppdrag fra KOM. Som representant for Norge deltok samferdselsråden.

Et felles system for internalisering av eksterne kostnader innebærer potensielle interessekonflikter mellom by og land og de forskjellige transportformene. Innspill kan fortsatt sendes både CE DELFT og/eller KOM. I første omgang tas saken opp på møte i Spesialutvalg for transport.

CE DELFT/KOM vil presentere et nytt dokument i september 2007. Dette dokumentet vil bli gjenstand for høring og en ny konferanse, trolig rundt november 2007. KOM vil i etterkant av denne konsultasjonen presentere endelig forslag til kostnadsmodell. En slik modell vil trolig bli presentert i mai 2008.

I den reviderte hvitboken for transport "Keep Europe moving" går det frem at EU-kommisjonen (KOM) innen 10. juni 2008 skal presentere en kostnadsmodell som skal inkludere transportens eksterne kostnader. Denne modellen skal omfatte alle transportformer. Det er flere formål med en slik internalisering av kostnadene: Rettferdighet (jf. stikkordene "polluter pays" og "level playing field"), finansiering av infrastruktur og endring av adferd/transportform ("modal shift").

Utarbeidelsen av en slik modell fremheves som et sentralt initiativ for KOM v/ DG TREN i 2008. I første omgang har CE Delft på oppdrag fra KOM presentert rapporten "Methodologies for external cost estimates and internalisation scenarios". Mandatet for arbeidet går frem av art. 11 i direktiv 2006/38/EC (Eurovignett), og arbeidet er ellers nevnt i rådskonklusjonene fra EUs toppmøte 8.-9. mars 2007.

Vurdering

Det kan være grunn til å gjennomgå CE DELFTs rapport med tanke på å identifisere temaer som kan være av interesse for Norge, herunder vurdere en kommentar til KOM.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen