Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF om endring

Europa-Parlaments og Rådsdirektiv 2006/137/EF av 18.desember 2006 om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier ...

Directive 2006/137/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 amending Directive 2006/87/EC laying down technical requirements for inland waterway vessels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/137/EF ble vedtatt den 18. desember 2006 og kunngjort i Official Journal den 30. desember 2008.

Rettsakten er akseptabel og kan innlemmes i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments og rådsdirektiv 2006/137/EF endrer direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier. På bakgrunn av sakens hastekarakter har man brukt  prosedyren i artikkel 5a, stk 6 jf. 1999/468/EF ved tilpasning av bilagene til direktiv 2006/87/EF, til den tekniske utvikling og til endringer på området og ved vedtagelse av midlertidige forskrifter. Det gjøres endringer i direktiv 2006/87/EF artikkel 19, 20 og bilag II.

Merknad

Rettsakten er hjemlet i Romatraktatens artikkel 71 etter samarbeidsprosdyren i traktatens artikkel 251.

Det gjøres oppmerksom på at ingen EFTA land har innlands vannveier som definert i EU.  

ESA besluttet i 1996 å adoptere Kommisjonens prosedyre på området innlands vannveier. Prosedyren går i korthet ut på at medlemsland som ikke har innlands vannveier selv eller flåte til slik trafikk under hjemmehørende flagg, ikke trenger å implementere regelverket i nasjonal rett. Løsningen fra ESA forutsetter en gjensidig forståelse av at situasjonen endrer seg i det øyeblikk noen etablerer seg i Norge under norsk flagg for å drive transport på innlands vannveier i Europa. En slik situasjon forutsetter at rettsaktene implementeres i norsk rett.

Til tross for rettsaktene om innlands vannveier inngår i EØS-avtalen, trenger ikke Norge å implementere rettsaktene i norsk rett på bakgrunn av ovennevnte.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/137/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0137

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen