Plantervernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/12/EF av 26. februar 2007 som endrer enkelte av vedleggene til rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for penkonazol, benomyl og karbendazim...

Commission Directive 2007/12/EC of 26 February 2007 amending certain Annexes to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels of penconazole, benomyl and carbendazim....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 27. august 2007 og ta i bruk grenseverdine fra 28. august 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer enkelte av grenseverdiene for plantevernmidlene penkonazol, benomyl og karbendazim. Bakgrunnen for å endre verdiene er at Kommisjonen har mottatt informasjon om ny eller endret bruk av disse stoffene. Langtidseksponeringen via næringsmidler som kan inneholde rester av disse stoffene er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. For benomyl og karbendazim som det er fastsatt akutte referansedoser (ARfD) for, er den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester vurdert. Basert på inntaksvurderinger, er grenseverdiene fastsatt slik at ARfD ikke blir overskredet.

I forhold til MRL (Maximum Residue Limit) for  benomyl og karbendazim for sitrus, skal søkeren innlevere ny dokumentasjon innen desember 2007. Men dataene som allerede er tilgjengelige, viser at grenseverdiene er sikre for forbrukerne.

Når godkjent bruk av plantevernmidler ikke gir rester i næringsmidler, det ikke er noen godkjent bruk eller det ikke finnes nødvendige data for å fastsette MRL, skal grenseverdiene settes på deteksjonsgrensen. Dette gjelder for kombinasjonen av noen av stoffene rettsakten omfatter og enkelte næringsmidler. Grenseverdiene er derfor satt på deteksjonsgrensen for disse.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringmidler.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilsutning.

Vurdering

Bare penkonazol er godkjent i Norge. Ingen av endringene av grenseverdiene vil få betydning for norsk bruk. Det har ikke vært ansett som nødvendig å sende rettsakten ut på tidlig høring. De andre plantevernmidlene er ikke godkjent til bruk i Norge.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde grenseverdiene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/12/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0012

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.02.2007
Frist returnering standardskjema: 10.04.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen