Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/8/EF av 20. februar 2007 som endrer vedleggene til rådsdirektivene 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdier for fosfamidon og mevinfos....

Commission Directive 2007/8/EC of 20 February 2007 amending Annexes to Council Directives 79/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for phosphamidon and mevinphos....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 1. september 2007 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra den 2. september 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer grenseverdiene for plantevernmidlene fosfamidon og mevinfos. Bakgrunnen for å endre verdiene var at Kommisjonen hadde fått informasjon om at det kunne være behov for å revurdere de gjeldende verdiene i lys av ny tilgjengelig dokumentasjon om toksikologien og forbrukernes inntak. Langtids- og korttidseksponeringen via næringsmidler som kan inneholde disse stoffene, er vurdert i henhold til gjeldende EU-prosedyrer og praksis. Der det var relevant ble også den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester, vurdert. Det ble konkludert med at innhold av rester lik eller under de nye grenseverdiene ikke ville gi noen akutt toksisk effekt.

Alle verdiene er satt ned og på deteksjonsgrensen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Verken fosfamidon eller mevinfos er godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene vil derfor ikke få noen betydning for norsk bruk. Tildig høring har derfor blitt ansett som overflødig.

Endringene vil ikke medføre økonomiske eller praktiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde de nye grenseverdiene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/8/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2007
Frist returnering standardskjema: 03.05.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen