Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/9/EF av 20. februar 2007 som endrer annekset til Rådsdirektiv 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdiene for aldikarb....

Commission Directive 2007/9/EC of 20 February 2007 amending the Annexe to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for aldicarb....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 1. september 2007 og ta i bruk grenseverdien fra den 2. september 2007.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 28.09.2007.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer grenseverdiene for plantevernmiddelet aldikarb. Bakgrunnen er at en medlemsstat informerte Kommisjonen om at den ønsket å revurdere sine nasjonale grenseverdier på grunn av bekymringer for forbrukernes inntak og det ble foreslått å revurdere grenseverdiene på fellesskapsnivå. Langtids- og korttidseksponeringen via næringsmidler som inneholder rester av aldikarb, er vurdert etter gjeldende EU-prosedyrer og praksis. Der det var relevant ble også den akutte eksponeringen via hvert enkelt næringsmiddel som kan inneholde rester, vurdert. Det er konkludert med at innhold av rester lik eller under grenseverdiene ikke vil gi akutte toksisk effekter.

Alle grenseverdiene er satt ned, med et par unntak, på deteksjonsgrensen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 21.desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merkander

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Aldikarb er ikke godkjent i Norge. Endringene i grenseverdiene vil derfor ikke få noen betydning for norsk bruk.

Endringene vil ikke medføre økonomiske eller praktiske konsekvenser da de ikke vil føre til endringer i norsk bruk og det ikke er problematisk å overholde grenseverdiene. Av samme grunn er tidlig høring ansett som overflødig.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/9/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0009

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2007
Frist returnering standardskjema: 03.05.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.10.2007

Lenker

Til toppen