Substansliste hest

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 om, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF om fellesskapsstandarder for dyrelegemidler, etablering av en liste over substanser som er nødvendige for behandling av hester...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1950/2006 of 13 December 2006 establishing, in accordance with Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to veterinary medicinal products, a list of substances essential for the treatment of equidae...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2007

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.04.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2007.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1950/2006 inneholder en liste over substanser som veterinærer unntaksvis kan bruke til behandling av hest selv om substansene inngår i legemidler som ikke er godkjent for hest og den aktuelle indikasjonen, jf. hovedregelen for valg av legemidler i direktiv 2001/82/EF artikkel 10 nummer 1. Substansene på lista vil ikke være oppført i vedlegg I, II eller III til forordning (EØF) nr. 2377/90, men kan altså brukes likevel. Veterinæren vil ha plikt til å fastsette en tilbakeholdstid på minst 6 måneder etter bruk av substansene på lista. 

Formålet med rettsakten er å åpne for at hestar får best mulig medisinsk behandling uten at dette går ut over mattryggheten. Det skal altså være lov å behandle hester med substanser som er vesentlige for behandlingen selv om substansene ikke har fått fastsatt MRL. Tilbakeholdstiden på 6 måneder skal sikre at det ikke er rester av substansen i hestekjøttet.

Merknader

Rettsakten er fastsatt av Kommisjonen med hjemmel i direktiv 2001/82/EF artikkel 10 nummer 3. Hjemmelen ble innført ved endringen av direktivet fastsatt i direktiv 2004 /28/EF.

Rettsakten krever endring i forskrift 16. januar 2007 nr. 50 om bruk av legemidler til dyr.

Rettsakten vil føre til større frihet for veterinærer og hesteeiere til å velge passende legemidler til behandling av hester. Dette vil føre til mer effektiv behandling og bedre velferd for hestene, noe som kan ha positive økonomiske konsekvenser for hesteeiere. Listen innebærer et bredere behandlingstilbud, noe som kan gi veterinærer og legemiddelprodusenter økte inntekter. Tilbakeholdstiden på 6 måneder vil føre til tapte inntekter i tilfeller hvor en må avlive hester før tiden er ute og dermed ikke kan bruke hestekjøttet til mat.

Det er mulig at rettsakten vil føre til at Statens legemiddelverk i en overgangsperiode får flere søknader om godkjenningsfritak for legemidler til hester. Den nye valgfriheten kan også føre til at hesteeiere får redusert behov for å erklære at hester ikke skal brukes til matproduksjon.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Norges veterinærhøgskole, Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforening og Norsk hestesenter. Veterinærhøyskolen ga rettsakten full støtte. Legemiddelverket ser også utelukkende fordeler med å gjennomføre rettsakten i Norge. 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1950/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1950

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2007
Frist returnering standardskjema: 30.03.2007
Dato returnert standardskjema: 15.04.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen