Vet - AI

Kommisjonsvedtak 2007/128/EF av 20. februar 2007 som endrer vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Ungarn og Det forente kongeriket (UK) (notifisert ved dokument nummer C(2007) 510) ...

Commision 2007/128/EC decision of 20 February 2007 amending Decision 2006/415/EC conserning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Hungary and United Kingdom (notified under document number C(2007) 510)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skal gjennomføres når den trer i kraft i EU.

Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i fellesskapet, slik at A- og B-områder i Ungarn og Storbritannia defineres etter påvisning av H5N1. I A- og B-områder gjennomføres tiltak iht vedtak 2006/415/EF. Formålet er å hindre spredning av aviær influensa til sykdomsfrie deler av fellesskapet.

Vurdering

Rettsakten medfører ikke regelverksendring. Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/128/EF
Celexnr.: 32007D0128

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker