Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vin-endringer av 1493/1999

Kommisjonsforordning (EF) nr. 225/2007 av 1. mars 2007 vedrørende støtte til omstrukturering og omstilling, som er fastsatt i Rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 for vinproduksjon i 2006/07....

Commission Regulation (EC) No 225/2007 of 1 March 2007 as regards the support for restructing and conversion provided for in Council Regulation (EC) No 1493/1999 for the 2006/2007 wine year...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.03.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA-/EØS-statene

Sammendrag av innholdet:

Rettsakten gjelder endring av forordning (EF) nr 1493/1999. Endringen omfatter: 
I artikkel 13 nr 3 i forordning (EF) nr 1493/1999 er det for områder, klassifisert som "mål -1 områder" etter forordning (EF) nr 1260/1999, fastsatt at EFs økonomiske støtte er begrenset til 75 % av utgiftene. Forordning (EF) nr 1260/1999 er senere opphevet med forordning (EF) nr 1083/2006. Dette medfører praktiske problemer med gjennomføring av omstrukturerings- og omstillingsplaner i områder som var godkjent for vinproduksjonsåret 2006/07 som "mål 1 områder" under forordning (EF) nr 1260/1999.Rettsakten viderefører dermed anvendelse av artikkel 13 nr 3 i forordning (EF) nr 1493/1999 for vinproduksjonsåret 2006/07. 

Merknader

Rettsakten gjelder tilskuddsordninger for vinproduksjon i EU. Dette er unntatt fra EØS-avtalen, da det faller inn under EUs landbrukspolitikk. Artikkel 13 nr 3 i forordning (EF) nr. 1493/1999 er unntatt fra EØS-avtalen, jfr. tilpasningsteksten til forordningen og fortalen til Protokoll 47. Rettsakten faller dermed utenfor EØS-avtalens omfang. 

Sakkyndige instansers merknader:  

Rettsakten er ikke sendt til høring siden den ikke kommer inn under EØS-avtalen, og derfor ikke er relevant. Mattilsynet har vurdert rettsakten som ikke EØS-relevant. Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og familiedepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, ga sin tilsutning.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0225/2007
Basis rettsaktnr.: 0225/2007
Celexnr.: 32007R0225

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.03.2007
Frist returnering standardskjema: 18.03.2007
Dato returnert standardskjema: 11.05.2007
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen