Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitalisering

Kommisjonens rekommendasjon 2006/585/CE av 24. august 2006 om digitalisering og online tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring...

Commission Recommendation 2006/585/EC of 24 August 2006 on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2007

Spesialutvalg: Kultur

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rekommandasjonen er innlemmet i EØS-avtalen.

Samarbeidet med EU innen den kulturelle sektoren er hjemlet i EØS-avtalens protokoll 31, som åpner for EFTA/EØS-statenes deltakelse i EUs programmer på kulturell sektor. Kommisjonens rekommendasjon 2006/585/CE av 24. august 2006 om digitalisering og online tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring omhandler en anbefaling til medlemslandene om å digitalisere kulturelt materiale og gjøre det tilgjengelig på internett.

Rekommendasjonen tar sikte på å samle kulturelt materiale for digitalisering og koordinere informasjonen på europeisk nivå. Den legger også frem ideen om å arbeide for et europeisk digitalt bibliotek, som er tenkt lagt opp som en portal, hvor landenes digitaliserte materiale blir tilgjengeliggjort.  Et annet viktig mål er digital bevaring av kulturarven, som først og fremst skal oppnås gjennom nasjonale strategier.

Vurdering

Rekommendasjonen er ikke bindende, og derfor var det ingen forpliktelse for EØS/EFTA- landene å integrere den i avtalen. Det var imidlertid kulturpolitiske og kulturfaglige grunner som talte for at rekommandasjonen likevel skulle innlemmes i EØS-avtalen. Rekommandasjonen er i tråd med norsk politikk. På kulturområdet er Norge langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny digitaliseringsteknologi for å tilgjengeliggjøre arkivmateriale. Anbefalingene i rekommandasjonen harmonerer godt med norsk praksis og norsk politikk på området, og tar også opp i seg nyere satsingsområder der Norge ligger langt fremme. Rekommandasjonen ville følgelig ikke innebære nye forpliktelser for Norge dersom den ble innlemmet i EØS-avtalen.    Det viktigste argumentet for innlemming av rekommandasjonen var forslaget om å samle kulturelt materiale for digitalisering og koordinere informasjonen på europeisk nivå samt ideen om å arbeide for et europeisk digitalt bibliotek.Gjennom samarbeidet i EU antas at utveksling av erfaringer vil bidra til bedre koordinering av metoder på disse feltene også m.h.t. bevaring av digitalt materiale selv om dette primært er de enkelte nasjoners ansvar. Det er viktig at Norge kan delta i forventet kommende samarbeid i EU som følge av rekommandasjonen for derved lettere å kunne påvirke metodevalg som vil være viktige for det fremtidige internasjonale samarbeidet på feltet. Dette talte for innlemmelse av rekommandasjonen i EØS-avtalen. På den annen side kan det ikke utelukkes at EFTA-landene ville kunnet delta i et slikt samarbeid uten å ha innlemmet rekommandasjonen. 

Det er ikke sterke grunner som talte for eller imot innlemming av rekommandasjonen i EØS-avtalen. Da det er viktig å sikre at Norge kan delta i forventet videre samarbeid i EU som følge av rekommandasjonen, ble imidlertid rekommandasjonen innlemmet i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Rekommandasjonen har vært sendt til Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket for uttalelse. Begge institusjoner er langt fremme når det gjelder arbeid med digitalisering på sine felt. Ingen av institusjonene hadde merknader til en innlemmelse av rekommandasjonen i EØS-avtalen. Saken har også vært behandlet i SU Kultur.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/585/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 52006G1207

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2007
Frist returnering standardskjema: 29.08.2007
Dato returnert standardskjema: 12.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2008

Lenker

Til toppen