Endr. overgangsordning imp. fiskeolje, froskelår m

Kommisjonsforordning (EF) nr. 479/2007 av 27. april 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om overgangsordning i forbindelse med gjennomføring av forordningene (EF) 853/2004, (EF) nr 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 0g (EF) nr. 854/2004 ...

Commissison Regulation (EC) No 479/2007 of 27 April 2007 amending Regulation (EC) No 2076/2005 laying down transitional arrangements for the implementation of Regulations (EC) No 853/2004, (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council and amending Regulations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold: Bestemmelsene i forordningen dreier seg om overgangsordninger for gjennomføring deler av hygienepakken.  Endringene gjelder artikkel 7 og 17 som gir bestemmelser om import av animalske produkter. 

I forordning (EF) nr. 2076/2005 gjøres følgende endringer gjeldende:

I artikkel 7 punkt 4:

a) Inntil 30. juni 2007 er det tillatt å importere produkter som er nevnt i bilag IV til forordning (EF) nr 2074/2005, med sertifikater som var i bruk før 1. januar 2006. Sertifikatene må være i samsvar med nasjonale bestemmelser. Sertifikatene må være utfylt og underskrevet før 1. mai 2007. Denne bestemmelsen gjelder ikke dersom det finnes harmoniserte bestemmelser.

b) Inntil 31. desember 2007 er det tillatt å importere fiskeolje på sertifikater som er i henhold til nasjonale bestemmelser som var gjeldende før forordning (EF) 2074/2005 trådte i kraft, forutsatt at sertifikatet er behørig utfylt og underskrevet innen 31. oktober 2007.  

I artikkel 17 punkt 2, endres b) til:

b) Kompetent myndighet i landet hvor importen skjer skal sikre at de importerte produktene kun markedsføres på hjemmemarkedet eller på hjemmemarkedene i andre medlemsland som tillater samme import.

I artikkel 17 punkt 2 settes inn som c):

c) For produkter som importeres fra 31. oktober 2007 skal standard helsesertifikat som er fastlagt i bilag VI til forordning (EF) nr. 2074/2005 brukes. Det er kompetent myndighet i vedkommende tredjeland eller område som er ansvarlig for at det blir gjennomført. Produkter med sertifikater som er i henhold til nasjonale bestemmelser som gjelder før 31. oktober 2007 kan importeres inntil 31. desember 2007.

Merknader 

Endringene i artikkel 17 punkt 2 gjelder i tillegg til fiskeolje fra tredjeland også for froskelår, snegler, gelatin og råmaterialer til produksjon av gelatin, kollagen og råmaterialer til produksjon av kollagen.

Rettsakten krever endring i forskrift som gjennomfører hygieneforordningene.

Endringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,  Utenriksdepartementet og mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er i tråd med den overgangspraksis som har vært praktisert i Norge. Mattilsynet anser forslaget for EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)479
Rettsaktnr.: 479/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0479

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.11.2007
Frist returnering standardskjema: 07.12.2007
Dato returnert standardskjema: 19.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 017/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen