Endringsdirektiv 2007/53/EF (tannkremmerking)

Kommisjonsdirektiv 2007/53/EF av 29. august 2007 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter...

COMMISSION DIRECTIVE 2007/53/EC of 29 August 2007 amending Council Directive 76/768/EEC concerning cosmetic products for the purposes of adapting Annex III thereto to technical progress...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Europakommisjonen vedtok direktivet 29. august 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 24.04.2008. Notifisering av endringer i regelverk skal meldes innen 19. juni 2008, og nye regler skal komme til anvendelse senest 19. mars 2009.

Sammendrag av innhold

Dette endringsdirektivet gjør det påbudt å merke tannkremer med mer enn 0,10 % (1000 ppm) fluor med følgende setning når språket som brukes er engelsk

“Children of 6 years and younger: Use a pea sized amount for supervised brushing to minimize swallowing. In case of intake of fluoride from other sources consult a dentist or doctor.” ’

eller dansk:

"Børn på seks år og derunder: Anvend en mengde svarende til en ært og overvåg børstingen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis der også intages fluorid fra andre kilder"

Mattilsynet foreslår følgende oversettelse som blir sendt på høring:

"Barn på 6 år og yngre: Bruk en ertestor mengde og overvåk børstingen for å minimalisere svelging. Hør med tannlegen eller en lege hvis barnet inntar fluor også på annen måte"

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 1995 nr 871 for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 6.1.1

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/53/EF
Basis rettsaktnr.: 1976/768/EF
Celexnr.: 32007L0053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2007
Frist returnering standardskjema: 30.10.2007
Dato returnert standardskjema: 30.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 12.09.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.09.2008

Lenker