EØS-notatbasen

Euro VI avgass tunge kjøretøy

Europaparlamentets- og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 av 18. juni 2009 om typegodkjenning av kjøretøy og motorer med hensyn til avgass fra tunge kjøretøyer (Euro VI) og om adgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøy...

Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18. June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 18. juni 2009, og kommer til anvendelse i EU fra 31. desember 2012 for nye typegodkjenninger av kjøretøy og motorer, og 31. desember 2013 for alle nye registereringer av kjøretøy.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 41/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Forordningen inneholder nye avgasskrav til alle klasser tunge kjøretøy og motorer til tunge kjøretøy, Euro VI, som vil bli gjort gjeldende fra 31. desember 2012 for nye typegodkjenninger av kjøretøy og motorer, og 31. desember 2013 for alle nye registreringer av kjøretøy.

Forordningen innebærer en kraftig skjerpelse av kravene til utslipp av NOx og partikler. NOx-utslippet reduseres med 80% og partikkelutslippet halveres i forhold til Euro V kravene som er vedtatt og som ble obligatoriske fra 2008.

Forslaget til forordning ble presentert for EUs avgassgruppe (Motor vehicle emission group) 6. november 2007, hvor Norge var tilstede som observatør. Det har vært gjennomført en offentlig internett-høring der 4 alternative forslag til krav ble presentert. Det ble i forbindelse med dette sendt en forespørsel fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet om hvorvidt departementet hadde synspunkt til dette. Som følge av at Samferdselsdepartementet ikke hadde et offisielt standpunkt til høringen, ble det ikke sendt høringssvar fra Norge. EU har tatt hensyn til høringssvarene som kom i valg av alternativ. Det strengeste alternativet ble valgt og introduksjonstidspunktet ble satt til 2012/2013 for å gi EU-kommisjonen nok tid til å skrive de tekniske bestemmelsene, og bilprodusentene tilstrekkelig tid til å utvikle produktene.

Det vil bli en todelt prosess. Kravnivåer og introduksjonsdatoer er vedtatt som en EU-parlament og EU-råds forordning, mens de tekniske bestemmelsene etter fullmakt fra Parlamentet og Rådet, blir innført via en forordning fra Kommisjonen. Arbeidet med de tekniske bestemmelsene er i gang og blir behandlet i EUs Motor Vehicles Emissions Group (MVEG).

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel, og vil bidra til å redusere luftforurensningen i norske byer og tettsteder i framtiden. Etter 31. desember 2013 vil det ikke være anledning til å registrere nye kjøretøy som ikke oppfyller de nye avgasskravene. Det er beregnet at de nye kjøretøyene vil få en noe høyere markedspris enn dagens kjøretøy. EU-kommisjonen har likevel i sin Impact assessment (kost-nytte vurdering) kalkulert at nytten av å vedta det aktuelle forslaget for hele EU er 3-4 ganger større enn kostnadene det medfører.

Kjøretøyforskriften kap. 25 regulerer krav til avgass for kjøretøy. Kapittelet må endres for å implementere den nye forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)851
Rettsaktnr.: 595/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0595

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 041/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.07.2010
Høringsfrist: 17.09.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 15.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.08.2012

Lenker