Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/62/EF av 4. oktober 2007 som endrer enkelte vedlegg til rådsdirektivene 86/362/EØF og 90/642/EØF når det gjelder grenseverdiene for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron....

Commission Directive 2007/62/EC of 4 October 2007 as regards maximum residue levels for bifenazate, pethoxamid, pyrimethanil and rimsulfuron...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008. Medlemsstatene skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 5. april 2008 og ta i bruk de nye grenseverdiene innen 6. april 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter enkelte maksimumsgrenseverdier for stoffene bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron. Bakgrunnen er at disse stoffene har blitt godkjent på fellesskapsnivå for bruk i EU (inkludert i anneks I til direktiv 91/414/EØF). Det er et krav for slik godkjenning at det skal foreligge informasjon og data i forhold til foreslått bruk av stoffene og at det fastsettes grenseverdier hvis den medfører rester i næringsmidler. Slik informasjon har vært tilgjengelig fra enkelte medlemsstater som har hatt stoffene i bruk på sitt område tidligere og som har hatt nasjonale grenseverdier. Denne informasjonen har blitt vurdert og funnet tilstrekkelig til at det kunne fastsettes enkelte grenseverdier på fellesskapsnivå.

Kommisjonens vurderinger som ligger til grunn for inkludering i anneks I fastsetter ADI (akseptabelt daglig inntak) og hvis nødvendig ARfD (akutt referansedose) for disse stoffene. Forbrukernes eksponering via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer som er de samme som Codex sine. Det har også blitt tatt hensyn til WHO's guidelines. Det er konkludert med at de foreslåtte maksimumsgrenseverdiene  ikke vil føre til overskridelser av verken ADI eller ARfD.

For å beskytte forbrukerne fra eksponering som skyldes ulovlig bruk av plantevernmidler, er det satt midlertidige grenseverdier på deteksjonsgrensen for de relevante næringsmiddel/pesticidkombinasjonene. Fastsettelsen av slike verdier på fellesskapsnivå forhindrer imidlertid ikke at medlemstatene kan etablere midlertidige grenseverdier på sitt territorium for disse stoffene for en periode på 4 år. Deretter blir fellesskapets midlertidige grenseverdier gjort gjeldende med mindre det innen den tid foreligger informasjon som tilsier at disse bør endres.

Merknader

Rettsakten krever endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Endringene i grenseverdiene kan få betydning for import fra 3.land.

I Norge er det bare pyrimetanil og rimsulfuron som er godkjent. (Bifenazat tillates brukt på dispensasjon, men bare i prydvekster).

Pyrimetanil er godkjent brukt i eple, pære og jordbær, men endringene i grenseverdiene får ingen betydning for denne.

Rimsulforun er tillatt å bruke i potet og fôrmais. Heller ikke for denne bruken får endringene noen betydning.

Endringene vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/62/EF
Basis rettsaktnr.: 2007/62/EF
Celexnr.: 32007L0062

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2007
Frist returnering standardskjema: 22.11.2007
Dato returnert standardskjema: 10.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 061/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.06.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 10.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.06.2008

Lenker