Beskyttelsestiltak mot mandler fra USA, aflatoksin

Kommisjonsvedtak 2007/563/EF av 1. august 2007 om endring av vedtak 2006/504/EF som innfører særskilte betingelser for import av spesielle matvarer fra visse tredjeland grunnet fare for innhold av aflatoksiner når det gjelder mandler og matvarer inneholdende mandler, som har sin opprinnelse i el...

Commission Decision 2007/563/EC of 1 August 2007 amending Decision 2006/504/EC on special conditions governing certain foodstuffs imported from certain third countries due to contamination risks of these products by aflatoxins as regards almonds and derived products originating in or consigned fr...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.10.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og har ikrafttredelsesdato den 1. september 2007.

Vedtak 2007/563/EF er et beskyttelsestiltak som gjelder mandler importert eller har sin opprinnelse fra USA. Beskyttelsestiltaket omfatter også matvarer som inneholder mandler fra USA. Rettsakten endrer vedtak 2006/504/EF som er et "samlevedtak" bestående av flere beskyttelsestiltak som omhandler definerte matvarer importert fra navngitte tredjeland på grunn av risikoen for innhold av aflatoksiner i disse produktene. Endringen består i at mandler fra USA omfattes av dette "samlevedtaket 2006/504/EF". Aflatoksin B1 er gentoksisk og kreftfremkallende. I henhold til  risikovurderinger i EU er det ikke noen nedre grense som ikke kan anses å være helseskadelig.  I løpet av 2005 og 2006 kom det et økende antall RASFF-meldinger som fastslo at grenseverdiene for aflatoksiner er blitt regelmessig overskredet for mandler og matvarer inneholdende mandler fra USA. Dette kan være en fare for folkehelsen og det ble derfor besluttet at det skal iverksettes tiltak.

I september 2006 var en EU delegajson på vegne av Kommisjonen på et oppdrag i USA for å vurdere USA's kontrollsystem for å forhindre aflatoksin kontaminasjon i mandler som skal eksporteres til EØS-området. Dette oppdraget avdekket fraværet av krav i det amerikanske regelverket for å kontrollere innhold av aflatoksiner i mandelproduksjonen. Det aktuelle kontrollsystem som grunnlag for garantier vedrørende oppfyllelsen av EØS-standarden for eksport holdt ikke mål. Laboratoriene som ble besøkt viste seg å ha store mangler med hensyn til kvalitet og tilstrekkelige eksportgarantier. Laboratoriene fremstod med mangler i forhold til å oppfylle ISO-standarden "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". 

USA svarte på rapporten med å vise til at de hadde til hensikt å rette opp manglene. Den foreslåtte handlingsplanen er utilstrekkelig, når det gjelder å sørge for garantier for oppfyllelse av EØS-lovgivningen om grenserverider på aflatoksiner ved fremtidige forsendelser av mandler. Det gjelder spesielt mangel på krav i det amerikanske regelverket med hensyn til kontrollsystemet for aflatoksiner. Det anses derfor som påkrevd med et omfattende beskyttelsestiltak for å sørge for et høyere beskyttelsesnivå ved import av mandler fra USA. 

Alle forsendelser av mandler og matvarer inneholdende mandler fra USA til EØS-området skal være gjenstand for analyse- og prøvetaking ved første importsted før produktene kan sendes på markedet i EØS-området. Dette så lenge forsendelsene ikke omfattes av en "Voluntary Aflatoxin Sampling Plan (VASP)". Omfattes forsendelsen av en VASP skal forsendelsen følges av et helsesertifikat og være gjenstand for stikkprøver på første importsted til EØS-området.

Beskyttelsestiltaket vil bli revurdert om ett år på basis av tilbakemeldinger fra medlemsstatene og garantier fremsatt av kompetente myndigheter i USA.

Vurdering

Innhold av aflatoksiner i mandler fra USA er et problem og har vært det i lengre tid, idet USA ikke har et tilstrekkelig kontrollsystem som oppfyller kravene til EØS-lovgivningen på dette området.I henhold til importundersøkelser i EU er det en meget stor import av mandler fra USA til EØS-området.Import av mandler fra USA medfører derfor risiko for et høyt aflatoksinntak, og representerer derfor en helsefare som vi bør beskyttes mot. Det tilrådes derfor at beskyttelsestiltaket implementeres i norsk rett.

Andre opplysninger

Vedtak 2006/504/EF som endret ved vedtak 2007/563/EF bør tas inn på nasjonalt grunnlag, siden dette er beskyttelsestiltak med viktighet for folkehelsen. Da rettsakten er hjemlet i Food Law vil det kunne ta for lang tid å vente på at rettsakten tas opp i EØS-komitéen. 

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/563/EF
Celexnr.: 32007D0563

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: