Endring av overvåkning og rapportering

Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp som dekkes av kvotedirektivet...

Commission Decision on guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 18. juli 2007. Den skal gjelde fra 1. januar 2008.

Beslutningen er en del av kvotesystemet. EØS-komiteen innlemmet denne beslutningen i EØS-avtalen 25. april 2008 i EØS-komitébeslutning nr. 55/2008.

Reglene om overvåkning og rapportering er allerede gjennomført i norsk forskrift, jf. forskrift 14. september 2007 om endring av klimakvoteforskriften kapittel 2.

Sammendrag av innhold 

Beslutningen er en oppdatering av tidligere beslutning 2004/156/EF, og skal gjelde for perioden 2008-2012. Denne beslutningen består i likhet med den tidligere beslutningen (som kun gjelder perioden 2005-2007) i et sett med detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåking og rapportering av klimagassutslipp (i første omgang CO2-utslipp) fra enheter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet. For en nærmere beskrivelse av rettsaktens innhold, se eget EØS-notat om beslutning 2004/156/EF.

Merknader
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader

Denne rettsakten har ikke tidligere vært behandlet særskilt i spesialutvalget. Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i spesialutvalget en rekke ganger. Standardskjema er sendt inn, men med forbehold om at kvotedirektivet og de tilhørende rettsaktene behandles som forutsatt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/589/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0589

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2007
Frist returnering standardskjema: 16.10.2007
Dato returnert standardskjema: 24.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2008
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 14.09.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen