Endring av overvåkning og rapportering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp som dekkes av kvotedirektivet...

Commission Decision on guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 18. juli 2007. Den skal gjelde fra 1. januar 2008.

Beslutningen er en del av kvotesystemet. EØS-komiteen innlemmet denne beslutningen i EØS-avtalen 25. april 2008 i EØS-komitébeslutning nr. 55/2008.

Reglene om overvåkning og rapportering er allerede gjennomført i norsk forskrift, jf. forskrift 14. september 2007 om endring av klimakvoteforskriften kapittel 2.

Sammendrag av innhold 

Beslutningen er en oppdatering av tidligere beslutning 2004/156/EF, og skal gjelde for perioden 2008-2012. Denne beslutningen består i likhet med den tidligere beslutningen (som kun gjelder perioden 2005-2007) i et sett med detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåking og rapportering av klimagassutslipp (i første omgang CO2-utslipp) fra enheter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet. For en nærmere beskrivelse av rettsaktens innhold, se eget EØS-notat om beslutning 2004/156/EF.

Merknader
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader

Denne rettsakten har ikke tidligere vært behandlet særskilt i spesialutvalget. Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i spesialutvalget en rekke ganger. Standardskjema er sendt inn, men med forbehold om at kvotedirektivet og de tilhørende rettsaktene behandles som forutsatt.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/589/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0589

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2007
Frist returnering standardskjema: 16.10.2007
Dato returnert standardskjema: 24.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2008
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 14.09.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker