Endring av registerforordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 av 31. juli 2007 om endring av forordning (EF) nr. 2216/2007 om en standardisert og sikret registersystem etter direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og vedtak 280/2004/EF...

Commission Regulation (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 amending regulation (EC) No 2216/2004 for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble endelig vedtatt 31. juli 2007.

EØS-komiteen innlemmet forordningen i EØS-avtalen i EØS-komitébeslutning nr 56/2008 den 25. april 2008.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. mai 2008 om endring av klimakvoteforskriften.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er primært en omfattende teknisk regulering av kvoteregistre som skal sikre at bestemmelsene i kvotedirektivet (2003/87/EF) og mekanismedirektivet (2004/101/EF) blir fulgt opp på en ensartet og sikker måte. Kvoteregistrene holder orden på den enkelte kvotepliktiges kvoter og fungerer som en internettbank.

Revidering av registerforordningen

Denne forordningen [forordning (EF) nr. 916/2007] endrer, blant annet på grunnlag av erfaringer fra bruken av kvoteregistrene i perioden 2005-2007, den opprinnelige registerforordningen (EF) nr. 2216/2007. Endringene består av en rekke tekniske oppdateringer, blant annet i lys av at Malta og Kypros er blitt EU-medlemmer, og for å sikre større åpenhet om transaksjoner i kvotesystemet og innlevering av kvoter til oppfyllelse av kvoteplikten.

Merknader

Forordningen er vedtatt som kommisjonsforordning (EF) nr. 916/2007 og er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet og beslutning 2004/280/EF om overvåkning og rapportering.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget har behandlet registerforordningen sammen behandlingen av kvotedirektivet.

Vurdering

Andre opplysninger

Registerprosessen er for det meste delegert til SFT. SFT er i ferd med å implementere en registerløsning som gjør at Norge vil kunne oppfylle forordningens krav dersom denne blir tatt inn i EØS-avtalen. Norge har allerede kjøpt rettigheter til bruk av et kvoteregister som er utarbeidet av DEFRA, Storbritannias miljøverndepartement.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 916/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0916

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2007
Frist returnering standardskjema: 16.10.2007
Dato returnert standardskjema: 24.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2008
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen