Europeisk kvalilitetspakt om mobilitet

Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om transnasjonal mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål: Europeisk kvalitetspakt om mobilitet...

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on transnational mobility within the Community for education and training purposes: European Quality Charter for Mobility...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2007

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen leverte 23. september 2005 et forslag om transnasjonal mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål: Europeisk kvalitetspakt om mobilitet. Europaparliamentet og Rådet vedtok 18. desember 2006 en rekommandasjon. Kunnskapsdepartementet mottok standardskjema fra EFTA-sekretariatet 10. mai 2007, og konsulterte relevante personer i departementet før standardskjemaet ble returnert 18. juni 2007. Beslutning om å ta inn rekommandasjonen i EØS-avtalen ble gjort i EØS-komiteen 1. februar 2008.

Forslaget er utarbeidet i form av en pakt (charter), dvs. et ikke-juridisk bindende dokument. Hensikten er å knesette prinsipper for bedre effektivitet og måloppnåelse for all slags organisert mobilitet innen Fellesskapet for utdannings- og yrkesutdanningsformål, samt især å fastsette en kvalitetsreferanse for alle mobilitets­aktiviteter i EUs livslang læringsprogram for perioden 2007-2013 (KOM (2004) 474). Europakommisjonen mener pakten skal kunne anvendes på internasjonale mobilitetsopphold som del av all slags typer utdanning og opplæring: formell og uformell; av kort og lang varighet; ved skole, universitet/høgskole og i bedrift; for unge og voksne, osv. I tillegg skal den kunne anvendes for mobilitet i arbeidssammenheng. Pakten bygger på en rekke rekommandasjoner og handlingsplaner om mobilitet fra de siste årene, især Europaparlaments- og Rådsrekommandasjon 2001/613/EF om mobilitet for studenter, lærlinger, frivillige, lærere og instruktører. Mobilitetskvalitetscharteret fastsetter 10 prinsipper for god mobilitet: 1) Veiledning og informasjon;2) Læringsplan/-avtale; 3) Individualisering (tilpasnings til den enkeltes planer for læring);4) Generelle forberedelser; 5) Språkopplæring;6) Praktisk og logistisk støtte; 7) Mentor-/fadderordning;8) Godkjenning/innpassing; 9) Reintegrering og evaluering;

10) Klar ansvarsfordeling.

Vurdering

Økt internasjonalisering og økt mobilitet er sentrale mål for norsk utdanning på alle nivåer. Norge har videre deltatt i EUs utdanningssamarbeid siden 1991 og deltar i det nye store livslang lærings­programmet 2007–13, der denne rekommandasjonen vil nyttes som referanse for mobilitets­aktivitetene. Rekommandasjonen krever ikke lov - eller forskriftsendringer, ei heller budsjettmidler utover det som er nødvendig for deltakelse i livslang læringsprogrammet (KOM (2004) 474).Charteret er utarbeidet av en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å rapportere om gjennomføringen av rekommandasjon 2001/613/EF, i tillegg til å utarbeide mobilitetstiltak som ledd i Lisboaprosessen. I denne gruppen var det også representanter for EFTA-EØS-landene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2005)450
Rettsaktnr.: 2006/961/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006H0961

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2007
Frist returnering standardskjema: 20.06.2007
Dato returnert standardskjema: 18.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 019/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen