Gassmarkedsdirektiv III

Forslag til justering i direktiv 2003/55/EC om felles regler for det indre gassmarked...

Proposal for a directive amending directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2007

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringene i direktiv 2003/55/EC er nå gjenstand for forhandlinger i Rådet og Europaparlamentet under et franske formannskap.  Endelig beslutning vil ikke kunne forventes foreligge før årsskiftet 2008/2009.  Saken har vært gjennom en første lesning i rådet og ved EUs energiministermøtet den 6. juni 2008 ble en enige om de essensielle elementer i hele energimarkedspakken som inkluderer fire andre juridiske tekster (såkalt "general political orientation") .  Under det franske EU-formannskapet har det blitt oppnådd politisk enighet ved "comon position" ved energirådsmøtet den 10.10. 2008. Det viktigste forhandlingstema i rådet til nå har vært rammevilkårene for effektiv unbundling. I den politiske enighet fra første gjennomgang i rådet er den tredje opsjon for et effektiv skille av transmisjonssystemoperatører (TSOer) tatt inn i teksten. Det er også tatt inn en ny tekst om "level playing- field" etter påtrykk spesielt fra Nederland ( se også EØS-notat fro elmarkedsdirektiv III). Videre er tredjelandsklausulen endret i forhold til det opprinnelige forslag.

Europaparlamentet har stemt over gassmarkedsdiretivet i første gjennomgang i juli 2008. Ulike synspunkter på direktivet ( og hele energmarkedspakken) i råd og EP betyr at det går mot en andre gjennomgang i råd og Europaparlament. Endelig resultat i den interne EU-prosess kan først forventes vedårssikftet 2008/2009.   Saken er EØS-relevant og vil bli behandlet i de formelle EØS-organer.

Saken har vært sendt på høring til relevante aktører i Norge.  Fristen var satt til 1.12.2007 for å komme med synspunkter.

Bakgrunnen for forslaget til justering av gassmarkedsdirektiv II fra 2003 er manglende fremdrift i utviklingen av et åpent gassmarked siden 2003, jf. fremdriftsrapporten til Kommisjonen om gjennomføringen av direktivet og Kommisjonens sektorundersøkelse av energimarkedene i 2006. Det europeiske råd (EU-toppmøtet den 8.-9. mars 2007) anmodet Kommisjonen om å komme tilbake med en revisjon av gassmarkedsdirektiv II (dvs. 2003/55/EC). Justering av Gassmarkedsdirektivet (2003/55/EC) er et element i en større energimarkedspakke som består av fem ulike forslag. Endringer av gassmarkedsdirektivet (2003/55/EC) må derfor leses i sammenheng med de øvrige deler av "energimarkedspakken". 

Hovedinnhold i justeringene i gassmarkedsdirektivet er som følger;Regional solidaritet. Av hensyn til forsyningssikkerheten innenfor det indre gassmarked skal medlemslandene samarbeide for økt regional og bilateral solidaritet. Samarbeidet skal avhjelpe situasjoner som kan lede til betydelig tilbudssvikt for et medlemsland. Kommisjonen skal holdes informert om dette samarbeidet (artikkel 5a). Effektiv unbundling.  I direktivforslaget anvendes vesentlig plass til å presisere reglene for effektiv unbundling. Forslaget innebærer en valgmulighet mellom to opsjoner; eierskapsmessig skille og uavhengigig systemoperatør (Independent System Operator eller en ISO). Eierskapsmessig skille innebærer at en transmisjonssystemoperatør (TSO) ikke kan være en del av en gruppe som er aktive i salg og produksjon. En ISO betyr at eierandeler forblir i en vertikalt integrert struktur men at de tekniske systemoperasjoner blir plassert i et uavhengig selskap.Det fremgår av forklaringer og fortekster at Kommisjonens fortrukne opsjon er eierskapsmessig skille. Nytt i direktivet er at det kreves at en TSO skal sertifiseres og godkjennes som TSO av nasjonal regulator og dette skal notifiseres til Kommisjonen. Kommisjonen kommer dermed inn som en godkjenningsinstans overfor allerede nasjonalt sertifiserte TSO'er. Også LNG systemoperatører skal utpekes av medlemslandene (artikkel 7). Landene kan anmode om unntak fra eiermessig skille og etablere en ISO. En rekke tilleggskrav for en ISO gjør at økt regulatorisk kontroll skal sikre reell uavhengighet (artikkel 9). I forhandlingene om effektiv unbundling er  det i rådet ivåren 2008 introdusert en tredje opsjon "Independent Transmission Operator" (ITO) basert på forslag fra en 8-landsgruppe.Taushetsplikt. TSO, eier av transmisjonssystem, eller eier eller systemoperatør for LNG-anlegg har taushetsplikt med hensyn til kommersielle sensitive opplysninger. Det gis nærmere bestemmelser for konfidensialitet (artikkel 10). Adgang til lagringsanlegg. Medlemslandene skal definere og publisere kriterier som ligger til grunn for å fastsette om adgang til lagringsanlegg er nødvendig for å sørge for effektiv adgang til markedet for tilbydere.Nasjonale regulatorer.  Det introduseres egne bestemmelser som gjelder utpeking og godkjenning av en enkelt nasjonal regulator. Medlemslandene må garantere for uavhengigheten til det regulatoriske organ slik at denne opptrer upartisk og transparent. Regulator skal være funksjonelt uavhengig av enhver offentlig og privat aktør og agere uavhengig av markedsinteresser og ikke motta instrukser fra myndigheter. Det introduseres i forslaget også krav om at myndighetene skal sikre budsjettmessig autonomi og som legger begrensinger på hvor lenge ledelsen hos en regulator kan inneha en gitt posisjon (artikkel 24a). Det introduseres nye overordnede politiske målformuleringer for regulatorenes virke. De skal samarbeide innen rammen av det nye europeiske byrået, bidra til utvikling av de regionale markeder, fjerne handelsrestriksjoner på grensene, fremme energieffektvitet og FoU og samarbeid med konkurranse myndighetene i de respektive land (artikkel 24b). De oppgaver og den kompetanse en regulator skal ha er beskrevet på et relativt detaljert nivå. Blant annet innebærer dette regulering av TSO'er og DSO'er, samarbeid om grensekryssende handel med tilgrensende nasjonale regulatorer, iverksette beslutninger fra byrået og en lang rekke andre oppgaver ( artikkel 24c). Nå det gjelder grensehandel må regulatorene samarbeide og fremskaffe nødvendig informasjon til det foreslåtte byrået. Det skisseres en prosedyre mellom nasjonale regulatorer hvor byrået kan bestemme om hvilket regulatorisk regime som skal gjelde for grensehandel (artikkel 24d).Byrået og Kommisjonen kommer i en ny posisjon når det gjelder å vurdere om en nasjonal regulators beslutninger er i tråd med vedtatte retningslinjer under forordning 1775/2003. Det skal legges opp til en prosedyre hvor Kommisjonen kan overprøve nasjonale regulatorers vedtak og instruere disse til omgjøre disse. (artikkel 24e). Det introduseres krav til at forsyningsselskaper skal holde relevante data (pris, volum m.m), relatert til gasstransaksjoner med engroskunder og TSO'er, tilgjengelig for nasjonale myndigheter i minst fem år. Regulerende myndighet kan selv velge å gjøre elementer av denne informasjonen tilgjengelig for andre markedsaktører såfremt ikke sensitive opplysninger om individuelle markedsdeltakere eller transaksjoner frigis (artikkel 24f).

Komite.  Det er foreslått etablert en komite som skal assistere Kommisjonen i arbeide med direktivet.         

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.a jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)529final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen