Kondensert melk og melkepulver

Rådsdirektiv 2007/61/EF av 26. september 2007 som endrer direktiv 2001/114/EF om helt eller delvis inndampet, konservert melk og melkepulver...

Council Directive 2007/61/EC of 26 September 2007 amending Directive 2001/114/EC relating to certain partly or wholly dehydrated preserved milk for human consumption...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i Rådet den 26. september 2007 og er publisert i Official Journal L258/27 av 04.10.2007. Den ble innlemmet i EØS-avtalen 24. april 2008.

Rettsakten skal være gjennomført i medlemslandene i EU senest 31.08.2008. I Norge ble endringsforskriften sendt på høring i februar 2008, og den vil tre i kraft i løpet av andre kvartal 2008.

Sammendrag av innhold:

Rettsakten endrer to definisjoner i vedlegg 1. Endringen omfatter  "kondensert melk" og "melkepulver". Det blir tillatt å standardisere proteininnholdet til minimum 34% vektprosent uttrykt i fettfritt tørrstoff. I den forbindelse defineres råvarene og sammensetningen av disse. Likeledes oppheves bestemmelsen som regulerer tilsetningen av vitaminer og minearler til produkter som omfattes av direktivet. Dette gjøres med henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF om tilsetning av vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til næringsmidler. 

Merknader:

  • EF-hjemmel: Romatraktatens art. 37
  • Rettsakten krever endring i forskrift 08. juli 2003 nr. 930 om kondensert melk og melkepulver, endringene er ikke særlig omfattende.

Sakkyndige instansers merknader

Endringsforskriften har vært på alminnelig høring.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Maattilsynet er representert.

Vurdering

I direktiv 2001/114 art. 2 ble MS gitt anledning til å regulere tilsetningen av vitaminer og mineraler til produktene som er omfattet av direktivet. Denne bestemmelsen ble ikke implementert i den norske forskriften under hensvisning til den eksisterende bestemmelsen i generell forskrift for produksjon og omsetning av næringsmidler § 10.2 som sier at det er Mattilsynet som kan gi tillatelse til slik tilsetning. Slike tillatelser gis i dag etter retningslinjer som er i overensstemmelse med prinsippene for fri flyt av varer innen EU. Denne løsningen vil derfor kunne fortsette til Norge har implementert Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF om tilsetning av vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til næringsmidler, og overgangstidene som er gitt i forordningen har gått ut.

Rettsakten ansees som uproblematisk, da den kun er en teknisk justering. Den er akseptabel og EØS-relevant, og krever ingen tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0061/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.10.2007
Frist returnering standardskjema: 15.11.2007
Dato returnert standardskjema: 25.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 046/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2008
Høringsfrist: 01.05.2008
Frist for gjennomføring: 31.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker