Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmiddelrester

Kommisjonsdirektiv 2007/55/EF av 17. september 2007 som endrer enkelte av vedleggene til direktivene 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF når det gjelder maksimalgrenseverdier for azinfos-metyl....

Commission Directive 2007/55/EEC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azinphos-methyl...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.10.2007

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Medlemsstatene i EU skal tilpasse sitt nasjonale regelverk innen 18. mars 2008 og ta i bruk de nye grenseverdiene fra den 19.mars 2008.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. mars 2008.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdiene for azinfos-metyl. Bakgrunnen er at Kommisjonen ble informert om at det var behov for å revurdere grenseverdiene i lys av ny informasjon om toksikologien og forbrukernes inntak. Livstids- og korttidseksponeringen for azinfos-metyl via næringsmidler som kan inneholde rester er vurdert i henhold til EU's prosedyrer og praksis. Vurderingene viste at det var nødvendig å endre grenseverdiene for å hindre uakseptabel eksponering av forbrukerne. For å sikre at forbrukerne er beskyttet mot rester pga ulovlig bruk, settes grenseverdiene for de relevante kultur/stoff kombinasjonene på deteksjonsgrensen. 

Merknader 

Rettsakten er krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1388 om rester av plantevernmidler i næringsmidler.

Endringene av grenseverdienen kan få betydning for import fra 3. land. For norsk bruk av disse plantevernmidlene vil ikke endringene få noen betydning da Azinfos-metyl er trukket fra det norske markedet, (er tillatt brukt på dispensasjon ut 2007)

Forskriftsendringen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)55
Rettsaktnr.: 2007/55/EF
Basis rettsaktnr.: 2007/55/EF
Celexnr.: 32007L0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2007
Frist returnering standardskjema: 30.10.2007
Dato returnert standardskjema: 30.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.04.2008

Lenker