Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapportering iht direktiv 2004/42/EF

Kommisjonsbeslutning av 22. mars 2007 om skjema for første rapportering fra medlemslandene om gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF om begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser fra enkelte produkter...

COMMISSION DECISION of 22 March 2007, establishing a common format for the first report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council concerning the limitation of emissions of certain volatile organic compunds...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2007

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 22. mars 2007.

Sammendrag av innholdet    Kommisjonsbeslutningen omhandler et spørreskjema knyttet til medlemslandenes første rapportering om gjennomføring og oppfølging av direktiv 2004/42 om innholdet av VOC i enkelte maling- og lakkprodukter i perioden 1. januar til 31. desember 2007. Ifølge direktivets art. 7 skal de to første rapportene fra medlemslandene sendes til Kommisjonen senest 18 måneder etter 1.1.2007 og 1.1.2010. Deretter skal det rapporteres med 5 års mellomrom. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om ansvarlig myndighet, etablering og oppfølging av overvåkingsprogrammet, resultater fra overvåkingsprogrammet, hvordan unntaket i art. 3 nr. 2 for produkter til bruk i virksomheter som omfattes av direktiv 1999/13 om VOC håndteres, og om bruken av unntakstillatelser ved restaurering og vedlikehold av kulturminner. Merknader Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 7. Gjeldende norsk regelverk og politikk på området Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 3. SFT rapporterer til ESA. Økonomiske og administrative konsekvenser Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene ved oppfylling av Kommisjonsbeslutningen vil bli begrensede. Beslutningen vil verken ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser.   Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet iht. skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert, med frist for tilbakemeldinger 12.10.2007. 

Vurdering

De opplysningene som må innhentes for å besvare spørreskjemaet omfattes av det som følger av normal oppfølging av produktforskriften. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk som følge av spørreskjemaet. Kommisjonsbeslutningen om rapportering iht. direktiv 2004/42/EF for perioden 1. januar- 31. desember 2007 anses relevant og akseptabelt.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/205/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/42/EF
Celexnr.: 32007D0205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.04.2007
Frist returnering standardskjema: 15.05.2007
Dato returnert standardskjema: 15.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 026/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen