CR TSI OPE

Kommisjonsvedtak vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring)...

Commission Decision 2006/920/EC of 11 August 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem "Traffic Operation and Management" of the trans-European conventional rail system...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.09.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

TSIen ble fastsatt i Kommisjonsvedtak 2006/920/EC, notifisert til medlemslandene 14. august 2006 og publisert i Official journal 18. desember 2006. Beslutningen trådte i kraft 15. februar 2007, 6 mnd. etter notifisering. Den ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 52/2008 25. april 2008. Samme dag fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « drift og trafikkstyring » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring). Forskriften slår i § 1 fast at kommisjonsvedtak 2006/920/EF gjelder som forskrift. § 2 gir Statens jernbanetilsyn hjemmel til å utøve myndighet etter forskriften, mens § 3 sier at forskriften trer i kraft straks.  

Interoperabilitetsdirektivet 2001/16/EC, som er implementert i norsk rett i forskrift nr. 411 av 10. april 2006 - samtrafikkforskriften, gir EU-kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske og operative spesifikasjoner og regler for interoperabilitet/­samtrafikkevne på det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet.

Kommisjonsvedtak 2006/920/EC fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet «drift og trafikk­styring» i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet (heretter dels omtalt som TSIen). Det ble vedtatt av Kommisjonen og notifisert til EU-landene 14. august 2006, og publisert i Official Journal 18. desember 2006. Beslutningen trådte i kraft 6 mnd. etter notifisering til EU-landene (dvs. 14. februar 2007).

Bakgrunn og formål

Tradisjonelt har jernbaneforvaltningene i de enkelte landene i Europa utviklet egne regelverk for drift og trafikkstyring på jernbanenettet, bl.a. trafikkregler. Dette innebærer en operasjo­nell hindring for effektiv samtrafikk mellom de europeiske landene. Manglende internasjonal harmonisering har også gitt høyere investerings- og driftskostnader for bl.a. signal­sys­tem­ene. For å legge til rette for en mer effektiv trafikkflyt over landegrensene er det av­gjør­ende å harmonisere de operative regler for trafikkstyring og jernbanedrift i Europa. Kom­misjons­vedtaket spesifiserer et nytt felleseuropeisk grunnlag for «drift- og trafikkstyring», herunder operative regler for ERTMS/ETCS. ERTMS/ETCS er det nye felleseuropeiske systemet for trafikkstyring, togkontroll og signalering. De tekniske spesifikasjonene for dette er gitt i en egen TSI (se forskrift 26. oktober 2007 nr. 1194).

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtaket består av preamblet og 7 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve TSIen som er gitt som et anneks til kommisjonsvedtaket.

Kommisjonsvedtaket

I henhold til art. 2 i kommisjonsvedtaket skal medlemslandene innen 6 mnd. etter noti­fi­ser­ing oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tek­ni­ske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSIen. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av oven­nev­nte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering.

Art 3 i kommisjonsvedtaket fastsetter at medlemslandene innen 6 mnd. etter at TSI trådte i kraft skal oversende alle nasjonale, bilaterale og multilaterale avtaler med tilsvarende virkeområde som TSIen, og som gir lokale eller regional samtrafikkevne. Det kan være avtaler mellom medlemsstater, tredjeland, infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak.

Medlemslandene skal iht. art. 4 i kommisjonsbeslutningen utarbeide en nasjonal implemen­terings­plan for TSIen iht. kriteriene i kap. 7. Implementeringsplanen skal oversendes Kommisjonen og de øvrige medlemslandene senest ett år etter ikrafttredelse av TSIen, dvs. innen 14. februar 2008.

TSIen - annekset

Det geografiske og tekniske virkeområdet av, samt formålet med TSIen fremgår av kapittel 1 i TSIen.

Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner, og trekker grenser for hvilke typer personell det stilles helse- og kvalifikasjonskrav til. TSIen gjelder i utgangspunktet kun for personell i grenseoverskridende trafikk. For personell som ikke kjører over grensen, skal kravene baseres på gjensidig anerkjennelse (av nasjonale regler) mellom medlemslandene.

Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen.

Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet og grensesnitt mot andre delsystemer. Spesifikasjonene omfatter personell, tog og togdrift.

Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.

Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes med samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet.

Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSIen, herunder strategiske føringer. Det leg­ges opp til en trinnvis implementering. Det vil fremgå av de nasjonale implementeringsplanene når de ulike delene av TSIen kan bli gjennomført. I denne sammenheng vil det være ulike faktorer som vil utløse en gjennomføring, f.eks. anskaffelse av nytt rullende materiell, fornyelse av sikkerhetsgodkjenning eller -sertifikat, nye framføringsregler osv. Implementeringsplanen vil dermed angi for hvert enkelt medlemsland hvilke krav som allerede er i samsvar med TSIens krav, hvilke krav som krever endringer eller hvor det er behov for nye regler. Det er flere områder hvor det ikke er fastsatt reg­ler, «open points», bl.a. grensesnitt mot andre TSIer som ikke er vedtatt, forhold til uav­klarte punkter i denne og andre TSIer. Disse er under revisjon i en egen arbeidsgruppe i Det europeiske jernbanebyrå, ERA.

Det er flere bilag til TSIen som inneholder detaljerte krav, føringer eller veiledende tabeller på de områdene TSIen regulerer, herunder trafikkregler for ERTMS, metode for sikkerhetsrelatert kommunikasjon, spesifikasjon av hvilken informasjon jernbaneforetakene skal ha adgang til i tilknytning til de strekninger de skal trafikkere, nærmere retningslinjer for evaluering, samsvarsvurdering og verifisering av delsystemet, minimumskrav til kvalifikasjoner for personell, krav til merking og identifisering av rullende materiell.

Merknader

Kommisjonsvedtaket er hjemlet i direktiv 2001/16/EF, som igjen er hjemlet i Romatraktaten artikkel 156.

Gjeldende norsk regelverk

En rekke forskrifter inneholder bestemmelser som også reguleres av TSIen. Følgende forskrifter er relevante:

 • Samtrafikkforskriften, nr. 411 av 10. april 2006
 • Sikkerhetsforskriften, nr. 1621 av 19. desember 2005
 • Togframføringsforskriften, nr. 1335 av 4. desember 2001
 • Signalforskriften, nr. 1336 av 4. desember 2001
 • Helsekravforskriften, nr. 1678 av 18. desember 2002
 • Opplæringsforskriften, nr. 1679 av 18. desember 2002
 • Autorisasjonsforskriften, nr. 113 av 7. februar 2005

Statens jernbanetilsyn har fastsatt forskrift 25. april 2008 nr. 412 som gjennomfører kommisjonsvedtaket i norsk rett som sådan. Videre implementering av TSIen i norsk rett vil skje iht. den implementeringsplanen som skal utarbeides iht. art. 4. Denne planen er under utarbeidelse av Statens jernbanetilsyn i samråd med aktørene i næringen.  

Togframføringsforskriften og signalforskriften er revidert. Ny forskrift 29. februar 2008 nr. 240 om togframføring på det nasjonale jernbanenettet (togframføringsforskriften), og trer i kraft 13. desember 2009. I forbindelse med arbeidet med den nye forskriften er TSIen vurdert, og den nye forskriften er i noen grad tilpasset TSIen.

Andre relevante bestemmelser

TSIen vil ha direkte virkning mot Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes interne regler og instrukser på de områdene som TSIen regulerer. Jernbanevirksomhetene er selv aktive med å komme med forslag til hvordan og når de ulike elementene i TSIen kan implementeres der de er ansvarlige for gjennomføringen. Dette vil bli tatt hensyn til i implementeringsplanen som er under utarbeidelse av Statens jernbanetilsyn.

Endringer i norsk regelverk

TSIen omfatter en rekke ulike temaer/områder. De enkelte kravene har ulikt nivå og detal­jerings­grad, med ulike adressater, både medlemslandene, infrastrukturforvaltere og jern­bane­foretak. Strukturen i TSIen samsvarer ikke med den regelverksstrukturen som i dag benyttes i Norge. TSIen regulerer flere områder enn det som i dag er forskriftsfestet, og den inneholder til dels mer detaljerte krav enn dagens norske regelverk. I forbindelse med imp­le­men­­teringen må det gjøres en gjennomgang av alle forskrifter som kan være berørt, og det må vurderes om det finnes motstrid mellom eksisterende norske regler og TSIens bestemmelser. De konkrete endringene i norsk regelverk vil bli gjort i takt med den nasjonale implementeringsplanen.

TSIens virkeområde er i utgangspunktet begrenset til TEN-nettet. Det vil for de ulike delene av TSIen bli vurdert om den skal implementeres slik at den gjelder for hele det nasjonale jernbanenettet. Dette kan være mest hensiktsmessig for å ha et enhetlig regelverk for det nasjonale jernbanenettet. Det vil også bli vurdert om det er hensiktsmessig at kravene til helse og kvalifikasjoner for personell i internasjonal jernbanetrafikk også skal gjøres gjeldene for alt personell som kjører på det nasjonale jernbanenettet. Dette vil fremgå av den nasjonale implementeringsplanen som nå er under utarbeidelse.

Sakkyndige instansers merknader

Dette EØS-notatet er basert på innspill fra Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket. Som nevnt er jernbanevirksomhetene og fagforeningene involvert i det videre arbeidet med å utarbeide en nasjonal implementeringsplan.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Eksisterende nasjonale, bilaterale eller multilaterale avtaler

Det foreligger ingen slike avtaler.

Åpne punkter

På enkelte områder fastsetter ikke TSIen noen regler. Her skal nasjonale regler inntil videre fortsette å gjelde. Det pågår arbeid i en arbeidsgruppe i ERA som etterhvert vil sørge for at i fremtidige reviderte versjoner av TSIen vil disse åpne punktene bli spesifisert.  

Gjeldende nasjonale regler som angår «åpne punkter» skal notifiseres til ESA/Kommisjonen.

Konklusjon

Kommisjonsvedtaket er gjennomført med forskrift 25. april 2008 nr. 412 om gjennomføring av vedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet « drift og trafikkstyring » i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog (TSI-drift og trafikkstyring). Statens jernbanetilsyn arbeider med å utarbeide en nasjonal implementeringsplan i samråd med aktørene. Det antas at denne vil være klar høsten 2008.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2006)3593
Rettsaktnr.: 2006/920/EF
Basis rettsaktnr.: 2001/16/EF
Celexnr.: 32006D0920

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2007
Frist returnering standardskjema: 30.01.2007
Dato returnert standardskjema: 29.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 052/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 25.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.05.2008

Lenker

Til toppen