Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjente programmer for VHS og IHN

Kommisjonsvedtak 2007/570/EF av 20. august 2007 om endring av vedtak 2003/634/EF som godkjenner programmer for å oppnå status som godkjent sone og godkjent anlegg i ikke-godkjent sone med hensyn til fiskesykdommene viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) (noti...

Commission Decision 200/570/EC of 20 August 2007 amending Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and approved farms in non-approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) i...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer listene over soner og anlegg med godkjente programmer for å oppnå godkjent status for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Vedlegg I gir en liste over soner med godkjent program for å oppnå godkjent status for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en liste over anlegg i ikke-godkjent sone med godkjent program for å oppnå godkjent status for VHS og/eller IHN.

Endringer i vedlegg I:

  • I UK er det en ny sone som har godkjent program for å oppnå godkjent status mht VHS.
  • I Finland er det en sone hvor program for VHS er sluttført og som skal fjernes fra listen. 
  • I Italia er det tre soner hvor program for VHS og/eller IHN er sluttført og som skal fjernes fra listen.

Endringer i vedlegg II: I Italia er det et nytt anlegg i ikke-godkjent sone som har fått godkjent program for å oppnå godkjent status mht VHS og IHN. 

Merknader

Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Status for soner i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av omsetningsforskriften § 24.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelige på Mattilsynet hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Rettsakten antas å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/570/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/634/EF
Celexnr.: 32007D0570

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.09.2007
Frist returnering standardskjema: 15.10.2007
Dato returnert standardskjema: 25.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen