Nøkkelkompetanser for livslang læring

Rekommandasjon fra Europaparliamentet og Rådet av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læring...

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.09.2007

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen leverte 10. november 2005 et forslag om nøkkelkompetanser for livslang læring. Europaparliamentet og Rådet vedtok 18. desember 2006 en rekommandasjon. Kunnskapsdepartementet mottok standardskjema fra EFTA-sekretariatet 10. mai 2007, og konsulterte relevante personer i departementet før standardskjemaet ble returnert 18. juni 2007. Beslutning om å ta inn rekommandasjonen i EØS-avtalen ble gjort i EØS-komiteen 1. februar 2008.

Som en følge av at globaliseringen konfronterer EU med nye utfordringer, vil hver innbygger ha behov for et bredt spekter av nøkkelkompetanser for å fleksibelt tilpasse seg raske endringer i en nært sammenknyttet verden. Utdanning i sin tosidige form, både sosialt og økonomisk, spiller en nøkkelrolle i å sikre at Europas innbyggere tilegner seg de nøkkelkompetansene som er nødvendige for å fleksibelt tilpasse seg slike endringer. Særlig må grupper som har behov for spesiell assistanse for å oppfylle sitt utdanningspotensial sikres tilgang til disse nøkkelkompetansene.

Innenfor dette perspektivet vil hovedformålene med et referanserammeverk for nøkkelkompetanser være å:

1) identifisere og definere de nøkkelkompetanser som er nødvendige for personlig oppnåelse, aktivt medborgerskap, sosial utjevning og sysselsetting i kunnskapssamfunnet;

2) støtte medlemslandenes arbeid i å sikre at ved slutten av grunnutdanningen og yrkesopplæringen har unge mennesker utviklet nøkkelkompetanser på et nivå som utruster dem til det voksne livet og som sørger for et grunnlag for videre læring og for arbeidslivet, og at voksne har mulighet til å utvikle og oppdatere sine nøkkelkompetanser gjennom hele livet;

3) tilrettelegge for et referanseverktøy på europeisk nivå som politikkutformere, utdanningstilbydere, arbeidsgivere og de som lærer kan benytte til å fasilitere nasjonal og europeisk innsats rettet mot felles ønskede formål;

4) tilrettelegge for et rammeverk for ytterligere tiltak på Fellesskapsnivå både innen arbeidsprogrammet for Education and Training 2010 og innen Fellesskapets Utdannings- og yrkesopplæringsprogram.

Kompetanser er her definert som en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger hensiktsmessig for konteksten. Nøkkelkompetanser er de som alle individer trenger for personlig oppnåelse og utvikling, aktivt medborgerskap, sosial inkludering og sysselsetting.

Referanserammeverket peker ut åtte nøkkelkompetanser:

1) Kommunikativ kompetanse i morsmål;

2) Kommunikativ kompetanse i fremmedspråk;

3) Matematisk kompetanse og naturvitenskapelig og teknologisk basiskompetanse;

4) Digital kompetanse;

5) Læringskompetanse;

6) Interpersonlige og interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse;

7) Iverksetterånd/entreprenørskap;

8) Kulturell uttrykksevne.

Alle nøkkelkompetansene er vurdert som like viktige.

Vurdering

Norge har deltatt i EUs utdanningssamarbeid siden 1991 og deltar i det nye store livslang lærings­programmet 2007–13, der denne rekommandasjonen vil nyttes som referanse. Rekommandasjonen krever ikke lov - eller forskriftsendringer, ei heller budsjettmidler utover det som er nødvendig for deltakelse i livslang læringsprogrammet (KOM (2004) 474).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2005)548
Rettsaktnr.: 2006/962/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006H0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.05.2007
Frist returnering standardskjema: 20.06.2007
Dato returnert standardskjema: 18.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 019/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 02.02.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen