Vet-tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2007/555/EF av 1. august 2007 om endring av tillegg B til vedlegg XII til tiltredelsestraktaten av 2003 når det gjelder visse virksomheter i kjøttsektoren i Polen...

Commission Decision 20007/555/EC of 1 August 2007 amending Appendix B to Annex XII to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat sector in Poland (notified under document number C(2007) 3614)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

28.04.2008: Rettsaktens status er endret. Tidsfrist er utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet

Rettsakten endrer tillegg B til vedlegg XII i tiltredelsestraktaten 2003 som gir overgangsbestemmelser for en rekke virksomheter innen kjøtt, fisk og melkeprodukter i Polen. Ifølge erklæring fra polske myndigheter har flere virksomheter gjennomført en oppgradering og tilfredsstiller nå kravene i EUs hygieneregelverk. Disse virksomhetene tas derfor ut av listen over virksomheter med overgangsbestemmelser.

Vedlegget til rettsakten lister opp virksomheter som fortsatt ikke er oppgradert og angir fristen for når den enkelte virksomhet skal tilfredstille kravene i hygieneregelverket. Kun virksomheter i kjøttsektoren er fortsatt på listen.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering i ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/555/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0555

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2007
Frist returnering standardskjema: 22.10.2007
Dato returnert standardskjema: 25.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen