Data Link Services

Kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2009 av 16. januar 2009 om krav til data link kommunikasjon i Det felles europeiske luftrommet...

Commission Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.04.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Single Sky Committee ga 30. september 2008 sin tilslutning til Kommisjonens forslag til forordning, og Kommisjonen vedtok forordningen 16. januar 2009.

Forordningen ble besluttet innlemmet i EØS avtalen på EØS komiteens møte 3. juli 2009. Luftfartstilsynet vedtok 2. oktober 2009 forskrift om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring, som gjennomfører forordning 29/2009 ( og forordning 30/2009) i norsk rett.

Kommisjonensforordning 29/2009 er en del av implementeringsbestemmelsene knyttet til Single European Sky. For å forbedre interoperabilitet og effektivitet har Kommisjonen lagt til grunn at det er et behov for å spesifisere krav til at flysikringstjenester må støttes av luft til bakke datalink kommunikasjon.

Dagens prognoser tilsier dessuten en økning i lufttrafikken i europeisk luftrom, og følgelig behov for økt kapasitet i styring av lufttrafikken. Dette medfører krav til operative forbedringer ved å forbedre effektiviteten i kommunikasjon mellom flygeledere og piloter. Systemer for talekommunikasjon vil bli overbelastet, og medføre behov for supplerende luft-til-bakke datalinjekommunikasjon. 

Forordningen setter krav til koordinert introduksjon av tjenester over datalinje basert på luft-til-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon. Datalinjetjenester skal i denne sammenheng benyttes til trafikkstyring ved hjelp av elektroniske meldinger over datalinje. Formålet med forordningen er at trafikkstyringen skal skje via meldingsutveksling på datalinje i nærmere angitte sektorer, som erstatning for dagens talekommunikasjon (VHF).

I henhold til artikkel 1 nr 3, er virkeområdet for forordningen alle flygninger i normal trafikk i henhold til instrumentflygingsregler i luftrom over FL285, som definert i Annex 1 til forordningen, Part A og B. Norsk luftrom er ikke nevnt i Annex 1.

Sentrale krav til leverandør av lufttrafikktjenester:

* Etter artikkel 3 nr 1 skal enheter som yter lufttrafikktjenester i aktuelt luftrom iht artikkel 1 nr 3, ha mulighet til å yte og drifte datalinjetjenester som definert i Annex II.

* Artikkel 5 nr 5 krever at yter av lufttrafikktjenester skal oppgradere systemer for prosessering av flygedata, i samsvar med Kommisjonsforordning (EF) nr. 1032/2006.

* System for innsending av flygeplan må oppdateres med indikasjon for mulighet for overføring via datalinje.

Sentrale krav til operatører:

* Artikkel 6 stiller krav til at alle luftfartøy som skal operere i luftrom som nevnt i artikkel 1 nr 3, må ha system for kommunikasjon over datalinje som beskrevet i Annex 4.

Vurdering

Norsk luftrom er ikke definert som omfattet av forordningen i henhold til forordningens Annex 1.

Det pågår i dag et arbeid i regi av NEAP (North European ATM Providers) samarbeidet, hvor Avinor deltar, med å utrede introduksjon av Functional Airspace Block (FAB) der luftrom over Sør-Norge kan inngå. Denne FAB'en vil kunne omfatte luftrom sør for ca 62. breddegrad og også over FL 285. Forordningen vil derfor kunne få anvendelse for norske leverandører av lufttrafikktjenester når nevnte FAB er etablert og operativ.

Når nevnte FAB er etablert, må aktuell norsk leverandør av lufttrafikktjenester ha ATM-systemer som er tilpasset kravene iht forordningen.

I tillegg må leverandør av flynavigasjonstjenester oppfylle krav til de bakkesystemer som inngår i luft-til-bakke datalinjetjenester.

Kravet til at system for innsending av flygeplan må oppdateres med indikasjon for mulighet for overføring via datalinje, gjelder uavhengig av om luftrommet er definert i forordningen eller ikke. Dette innebærer at norske operatører som skal operere i luftrom iht forordningens Annex 1, kan sende inn flygeplaner med angivelse av mulighet for kommunikasjon over datalinje.

Luftfartøy som skal operere i aktuelt luftrom som nevnt i Annex 1, må være bestykket med utstyr for datalinjekommunikasjon i tråd med forordningens Annex 4.

Økonomiske konsekvenser:

Det vil være naturlig at Avinors fremtidige ATM-system vil være i samsvar med kravene i denne forordningen.

Signaler fra operatørene i markedet tyder på at forordningen er kjent og at kostnadene forbundet med inkorporeringen av det nye regelverket om data link services er påregnelige og gjennomførbare ved oppgraderinger av allerede eksisterende utstyr.

Andre opplysninger

Forordningen trer i kraft 7. februar 2013, iht artikkel 15. Etter artikkel 1 nr 3 b) får forordningen anvendelse fra 5. februar 2015 for luftrom iht Annex 1 Part B.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 29/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0029

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2009
Frist returnering standardskjema: 04.03.2009
Dato returnert standardskjema: 05.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 085/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen