Endring felles standard for luftfartssikkerhet

Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 som endrer forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet...

Commission Regulation (EC) No 23/2008 amending Commission Regulation (EC) No 622/2003 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 ble vedtatt av EU-kommisjonen 11. januar 2008. Forordningen trådte i kraft i EU 1. februar 2008.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak om gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, inneholder detaljerte supplerende sikkerhetskrav i tillegg til de krav som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002. Kravene er gitt i vedlegg til forordningen, og vedlegget er gradert "EU restricted/begrenset". Det kan derfor ikke redegjøres detaljert for bestemmelsene gitt i vedlegget.

Etter vedtakelsen av forordning (EF) nr. 622/2003 har det oppstått behov for å presisere de felleseuropeiske securitykravene, blant annet som følge av EU-kommisjonens erfaringer fra gjennomførte inspeksjoner av europeiske lufthavner, luftfartsselskaper og fraktleverandører. Forordning (EF) nr. 622/2003 er tidligere endret ved forordning (EF) nr. 68/2004, 781/2005, 857/2005, 65/2006/, 240/2006, 831/2006, 1448/2006, 1546/2006, 1862/2006, 437/2007 og 915/2007. Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 fastsetter ytterligere presisering av securitykravene slik de er fastsatt i forordning (EF) nr. 622/2003.

Forordning (EF) nr. 2320/2002 (hovedforordningen) fastsetter at gjennomlysing av håndbagasje og innsjekket bagasje blant annet kan skje ved bruk av røntgenutstyr med TIP (Threat Image Projecting), installert og tatt i bruk. TIP er et softwareprogram som rutinemessig tester røntgenoperatørens evne til å oppdage for eksempel våpen og eksplosiver i håndbagasje som blir gjennomlyst. Programmet skal bidra til at operatøren blir mer fokusert. Det er valgfritt om man vil installere såkalt TIP. Kommisjonsforordning (EF) nr. 23/2008 fastsetter de nærmere ytelseskrav til programvare for TIP, der det er installert.

Vurdering

Forordningen fastsetter de nærmere ytelseskrav til programvare ved bruk av røntgenutstyr med TIP. Luftfartstilsynet har opplyst at det per i dag bare er Oslo lufthavn, Gardermoen som har tatt i bruk TIP. Avinor har planlagt å ta i bruk TIP også på de øvrige lufthavnene.

Luftfartstilsynet har sendt forslag til gjennomføring av forordning (EF) nr. 23/2008 på høring. Ingen høringsinstanser hadde merknader til gjennomføring av forordningen.

Regelverket på dette området er basert på at samme regelverk gjennomføres på alle lufthavner innenfor EU/EØS-området, såkalt "one-stop security". Norge har gjennomført øvrig regelverk på området. Disse er gjennomført ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Forordningen er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift av 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 23/2008
Basis rettsaktnr.: 622/2003
Celexnr.: 32008R0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2008
Frist returnering standardskjema: 25.02.2008
Dato returnert standardskjema: 15.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.07.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 087/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.05.2008
Høringsfrist: 20.06.2008
Frist for gjennomføring: 05.07.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 18.07.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.09.2008

Lenker